Zhao (Later Zhao)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Zhao 趙, aka Later Zhao 後趙.

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Gaozu 高祖 Ming Huangdi 明皇帝 Shi Le 石勒 319 333 328-330 Taihe 太和
330-333 Jianping 建平
Shi Hong 石弘 333 334 334 Yanxi 延煕 Haiyang Wang 海陽王
Taizu 太祖 Wu Huangdi 武皇帝 Shi Hu 石虎 334 349 335-348 Jianwu 建武
349 Taining 太寧
Shi Shi 石世 349 349
Shi Zun 石遵 349 349
Shi Jian 石鑒 349 350 350 Qinglong 青龍
Shi Zhi 石祗 350 351 350-351 Yongning 永寧
Wei 魏
Wudao Tianwang 武悼天王 Ran Min 冉閔 350 352 350-352 Yongxing 永興

family tree

宣皇 耶奕于
+- 元皇帝 周曷朱
  +- Gaozu 高祖 Min Huangdi 明皇帝 Shi Le 石勒 (319-333)
  | +- Shi Hong 石弘 (333-334)
  += Shi Hu 石虎
匐邪
+- 寇覓
  +- Taizu 太祖 Wu Huangdi 武皇帝 Shi Hu 石虎 (334-349)
   +- Shi Jian 石鑒 (349-350)
   +- Shi Zun 石遵 (349)
   +- Shi Zhi 石祗 (350-351)
   +- Shi Shi 石世 (349)
   += 石瞻 (冉瞻)
     +- Ran Min 冉閔 (Shi Min 石閔) (350-352)

reference