Minister of Justice (Japan)

From Wiki31en
Revision as of 11:37, 4 August 2017 by Admiral31 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Minister of Justice (司法大臣 Shiho Daijin, 法務大臣 Homu Daijin)

list of Ministers of Justice

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Yamada Akiyoshi Ito 1
Kuroda
Yamagata 1
Mmatsukata 1
Shiho Daijin
2 1 Jun 1891 Tanaka Fujimaro Matsukata 1
23 Jun 1892 Kono Togama Matsukata 1 concurrent
3 8 Aug 1892 Yamagata Aritomo Ito 2
4 16 Mar 1893 Yoshikawa Akimasa Ito 2
Matsukata 2
5 26 Sep 1896 Kiyoura Keigo Matsukata 2
6 12 Jan 1898 Sone Arasuke Ito 3
7 30 Jun 1898 Ohigashi Yoshiakira Okuma 1
8 8 Nov 1898 Kiyoura Keigo Yamagata 2
9 19 Oct 1900 Kaneko Kentaro Ito 4
10 2 Jun 1901 Kiyoura Keigo Katsura 1
11 22 Sep 1903 Hatano Yoshinao Katsura 1
12 7 Jan 1906 Matsuda Masahisa Saionji 1
13 25 Mar 1908 Senge Takatomi Saionji 1
14 14 Jul 1908 Okabe Nagamoto Katsura 2
15 30 Aug 1911 Matsuda Masahisa Saionji 2
16 21 Dec 1912 Matsumuro Itasu Katsura 3
17 20 Feb 1913 Matsuda Masahisa Yamamoto 1
11 Nov 1913 Okuda Yoshito Yamamoto 1 acting
18 6 Mar 1914 Okuda Yoshito Yamamoto 1
19 16 Apr 1914 Ozaki Yukio Okuma 2
20 9 Oct 1916 Matsumuro Itasu Terauchi
21 29 Sep 1918 Hara Takashi Hara
21 15 May 1920 Oki Enkichi Hara
Takahashi
22 12 Jun 1922 Okano Keijiro Kato (To)
2 Sep 1923 Den Kenjiro Yamamoto 2 acting
23 6 Sep 1923 Hiranuma Kiichiro Yamamoto 2
24 7 Jan 1924 Suzuki Kisaburo Kiyoura
25 11 Jun 1924 Yokota Sennosuke Kato (Ta)
5 Feb 1925 Takahashi Korekiyo Kato (Ta) acting
26 9 Feb 1925 Ogawa Heikichi Kato (Ta)
27 2 Aug 1925 Egi Tasuku Kato (Ta)
Wakatsuki 1
28 20 Apr 1927 Hara Yoshimichi Tanaka (G)
29 2 Jul 1929 Watanabe Chifuyu Hamaguchi
Wakatsuki 2
30 13 Dec 1931 Suzuki Kisaburo Inukai
31 25 Mar 1932 Kawamura Takeji Inukai
32 26 May 1932 Koyama Matsukichi Saito
33 8 Jul 1934 Ohara Naoshi Okada
34 9 Mar 1936 Hayashi Raisaburo Hirota
35 2 Feb 1937 Shiono Suehiko Hayashi
Konoe 1
Hiranuma
36 30 Aug 1939 Miyagi Chogoro Abe (N)
37 16 Jan 1940 Kimura Shotatsu Yonai
38 22 Jul 1940 Kazami Akira Konoe 2
39 21 Dec 1940 Yanagawa Heisuke Konoe 2
18 Jul 1941 Konoe Fumimaro Konoe 3 acting
40 25 Jul 1941 Iwamura Michiyo Konoe 3
Tojo
41 22 Jul 1944 Matsuzaka Hiromasa Koiso
Suzuki (K)
42 17 Aug 1945 Iwata Chuzo Higashikuni
Shidehara
43 22 May 1946 Kimura Tokutaro Yoshida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
44 1 Jun 1947 Suzuki Yoshio Katayama 15 Feb 1948 abolished
1 1 Aug 1952 Kimura Tokutaro Yoshida 3 Homu Daijin
2 30 Oct 1952 Inukai Takeru Yoshida 4
Yoshida 5
3 2 Apr 1954 Kato Ryogoro Yoshida 5
4 19 Jun 1954 Ohara Naoshi Yoshida 5
5 10 Dec 1954 Hanamura Shiro Hatoyama (I) 1
Hatoyama (I) 2
6 22 Nov 1955 Makino Ryozo Hatoyama (I) 3
7 23 Dec 1956 Nakamura Umekichi Ishibashi
Kishi 1
8 10 Jul 1957 Karasawa Toshiki Kishi 1
9 12 Jun 1958 Aichi Kiichi Kishi 2
10 18 Jun 1959 Ino Hiroya Kishi 2
11 19 Jul 1960 Kojima Tetsuzo Ikeda 1
12 8 Dec 1960 Ueki Koshiro Ikeda 2
13 18 Jul 1962 Nakagaki Kunio Ikeda 2
14 18 Jul 1963 Kaya Okinobu Ikeda 2
Ikeda 3
15 18 Jul 1964 Takahashi Hitoshi Ikeda 3
Sato 1
16 3 Jun 1965 Ishii Mitsujiro Sato 1
17 3 Dec 1966 Tanaka Isaji Sato 1
Sato 2
18 25 Nov 1967 Akama Bunzo Sato 2
19 30 Nov 1968 Saigo Kichinosuke Sato 2
20 14 Jan 1970 Kobayashi Takeji Sato 3
9 Feb 1971 Akita Daisuke Sato 3 acting
21 17 Feb 1971 Ueki Koshiro Sato 3
22 5 Jul 1971 Maeo Shigezaburo Sato 3
23 7 Jul 1972 Koori Yuichi Tanaka (K) 1
24 22 Dec 1972 Tanaka Isaji Tanaka (K) 2
25 25 Nov 1973 Nakamura Umekichi Tanaka (K) 2
26 11 Nov 1974 Hamano Seigo Tanaka (K) 2
27 9 Dec 1974 Inaba Osamu Miki
28 24 Dec 1976 Fukuda Hajime Fukuda (T)
29 5 Oct 1977 Setoyama Mitsuo Fukuda (T)
30 7 Dec 1978 Furui Yoshimi Ohira 1
31 9 Nov 1979 Kuraishi Tadao Ohira 2
32 17 Jul 1980 Okuno Seisuke Suzuki (Z)
33 30 Nov 1981 Sakata Michita Suzuki (Z)
34 27 Nov 1982 Hatano Akira Nakasone 1
35 27 Dec 1983 Sumi Eisaku Nakasone 2
36 1 Nov 1984 Shimasaki Hitoshi Nakasone 2
37 28 Dec 1985 Suzuki Seigo Nakasone 2
38 22 Jul 1986 Endo Kaname Nakasone 3
39 6 Nov 1987 Hayashida Yukio Takeshita
40 27 Dec 1988 Hasegawa Takashi Takeshita
41 30 Dec 1988 Takatsuji Masami Takeshita
42 3 Jun 1989 Tanigawa Kazuo Uno
43 10 Aug 1989 Goto Masao Kaifu 1
44 28 Feb 1990 Hasegawa Shin Kaifu 2
45 13 Sept 1990 Kajiyama Seiroku Kaifu 2
46 29 Dec 1990 Sato Megumu Kaifu 2
47 5 Nov 1991 Tawara Takashi Miyazawa
48 12 Dec 1992 Gotoda Masaharu Miyazawa
49 9 Aug 1993 Mikazuki Akira Hosokawa
50 28 Apr 1994 Nagano Shigeto Hata
51 8 May 1994 Nakai Hiroshi Hata
52 30 Jun 1994 Maeda Isao Murayama
53 8 Aug 1995 Tazawa Tomoharu Murayama
54 9 Oct 1995 Miyazawa Hiroshi Murayama
55 11 Jan 1996 Nagao Ritsuko Hashimoto 1
56 7 Nov 1996 Matsuura Isao Hashimoto 2
57 11 Sept 1997 Shimoinaba Kokichi Hashimoto 2
58 30 Jul 1998 Nakamura Shozaburo Obuchi
59 8 Mar 1999 Jinnouchi Takao Obuchi
60 5 Oct 1999 Usui Hideo Obuchi
Mori 1
61 4 Jul 2000 Yasuoka Okiharu Mori 2
62 5 Dec 2000 Komura Masahiko Mori 2
63 26 Apr 2001 Moriyama Mayumi Koizumi 1
64 22 Sept 2003 Nozawa Taizo Koizumi 1
Koizumi 2
65 27 Sept 2004 Nono Chieko Koizumi 2
Koizumi 3
66 31 Oct 2005 Sugiura Seiken Koizumi 3
67 26 Sept 2006 Nagase Jinen Abe (S) 1
68 27 Aug 2007 Hatoyama Kunio Abe (S) 1
Fukuda (Y)
69 2 Aug 2008 Yasuoka Okiharu Fukuda (Y)
70 24 Sept 2008 Mori Eisuke Aso
71 16 Sept 2009 Chiba Keiko Hatoyama (Y)
Kan
72 17 Sept 2010 Yanagida Minoru Kan
73 22 Nov 2010 Sengoku Yoshito Kan
74 14 Jan 2011 Eda Satsuki Kan
75 2 Septp 2011 Hiraoka Hideo Noda
76 13 Jan 2012 Ogawa Toshio Noda
77 4 Jun 2012 Taki Makoto Noda
78 1 Oct 2012 Tanaka Keishu Noda
23 Oct 2012 Kodaira Tadamasa Noda acting
79 24 Oct 2012 Taki Makoto Noda
80 26 Dec 2012 Tanigaki Sadakazu Abe (S) 2
81 3 Sept 2014 Matsushima Midori Abe (S) 2
20 Oct 2014 Yamatani Eriko Abe (S) 2 acting
82 21 Oct 2014 Kamikawa Yoko Abe (S) 2
Abe (S) 3
83 7 Oct 2015 Iwaki Mitsuhide Abe (S) 3
84 3 Aug 2016 Kaneda Katsutoshi Abe (S) 3
85 3 Aug 2017 Kamikawa Yoko Abe (S) 3 incumbent

reference