Minister of Construction (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Construction 建設大臣 Kensetsu Daijin

list of Ministers of Construction

no date of
appointment
name administration note
1 10 Jul 1948 Hitotsumatsu Sadayoshi Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
2 19 Oct 1948 Masutani Shuji Yoshida 2
Yoshida 3
3 6 May 1950 Masuda Kaneshichi Yoshida 3
4 7 Jun 1951 Suto Hideo Yoshida 3
5 4 Jul 1951 Noda Uichi Yoshida 3
6 30 Oct 1952 Sato Eisaku Yoshida 4
7 10 Feb 1953 Totsuka Kuichiro Yoshida 4
Yoshida 5
8 16 Sept 1954 Ozawa Saeki Yoshida 5
10 Dec 1954

reference