Liang (Western Liang)

From Wiki31en
Revision as of 09:36, 23 June 2019 by Admiral31 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Liang 涼, aka Western Liang 西涼.

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Taizu 太祖 Zhaowu Wang 昭武王 Li Gao 李暠 400 417 405-417 Jianchu 建初
Li Xin 李歆 417 420 417-420 Jiaxing 嘉興
Li Xun 李恂 420 421 420-421 Yongjian 永建

family tree

景王 李弇
+- 簡王 李昶
  +- 1. Zhaowu Wang 昭武王 Li Gao 李暠 (400-417)
   +- 2. Li Xin 李歆 (417-420)
   | +- 李重耳
   |   +- 獻祖宣皇帝 李熙
   |    +- 懿祖光皇帝 李天錫
   |      +- 太祖景皇帝 李虎
   |       +- 世祖元皇帝 李昞
   |         +- Tang 唐 Gaozu 高祖 Li Yuan 李淵
   +- 3. Li Xun 李恂 (420-421)
   +- 李翻
     +- 李寶
      +- 李冲

reference