Jingnan (10 kingdoms)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Jingnan 荊南, or Nanping 南平

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Wuxin Wang 武信王 Gao Jixing 高季興 909 928
Wenxian Wang 文獻王 Gao Conghui 高從誨 928 948
Zhenyi Wang 貞懿王 Gao Baorong 高寶融 948 960
Gao Baoxu 高寶勗 960 962
Gao Jichong 高繼沖 962 963

family tree

1. Wuxin Wang 武信王 Gao Jixing 高季興 (925-928)
+- 2. Wenxian Wang 文獻王 Gao Conghui 高從誨 (928-948)
   +- 3. Zhenyi Wang 貞懿王 Gao Baorong 高寶融 (948-960)
   |  +- 5. Gao Jichong 高繼沖 (962-963)
   +- 4. Gao Baoxu 高寶勗 (960-962)