Zhao (Earlier Zhao)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Xia 趙, aka Earlier Zhao 前趙. formerly Han

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Gaozu 高祖 Guangwen Huangdi 光文皇帝 Liu Yuan 劉淵 304 310 304-308 Yuanxi 元煕
308 Yongfeng 永鳳
309-310 Herui 河瑞
Liu He 劉和 310 310 Liang Wang 梁王
Liezong 烈宗 Zhaowu Huangdi 昭武皇帝 Liu Cong 劉聰 310 318 310-311 Guangxing 光興
311-315 Jiaping 嘉平
315-316 Jianyuan 建元
316-318 Linjia 麟嘉
Yin Huangdi 隠皇帝 Liu Can 劉粲 318 318 318 Hanchang 漢昌
Liu Yao 劉曜 318 329 318-329 Guangchu 光初

family tree

Liu Biao 劉豹
+- 1. Han 漢 Guangwen Huangdi 光文皇帝 Liu Yuan 劉淵 (304-310)
  +- 2. Liang Wang 梁王 Liu He 劉和 (310)
  +- 3. Zhaowu Huangdi 昭武皇帝 Liu Cong 劉聰 (310-318)
   +- 4. Yin Huangdi 隠皇帝 Liu Can 劉粲 (318)
Zhao 趙 Jing Huangdi 景皇帝 Liu Liang 劉亮
+- Xian Huangdi 獻皇帝 Liu Guang 劉廣
  +- Yi Huangdi 懿皇帝 Liu Fang 劉防
   +- Xuancheng Huangdi 宣成皇帝
     +- 5. Liu Yao 劉曜 (318-328)
      +- Liu Xi 劉煕 (x329)

reference