Yan (Later Yan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Yan 燕, aka Later Yan 後燕.

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Shizu 世祖 Chengwu Huangdi 成武皇帝 Murong Chui 慕容垂 384 396 384-386 Yanyuan 燕元
386-396 Jianxing 建興
Liezong 烈宗 Huimin Huangdi 惠愍皇帝 Murong Bao 慕容寶 396 398 396-398 Yongkang 永康
Zhongzong 中宗 Zhaowu Huangdi 昭武皇帝 Murong Sheng 慕容盛 398 401 398 Jianping 建平
399-401 Changle 長樂
Zhaowen Huangdi 昭文皇帝 Murong Xi 慕容煕 401 407 401-407 Guangshi 光始
407 Jianshi 建始

family tree

Mohuba 莫護跋 (x245)
+- Murong Muyan 慕容木延 (x271)
  +- Murong Shegui 慕容渉帰 (x283)
  | +- Murong Tuyuhun 慕容吐谷渾 (x317)
  | +- Wuxuan Di 武宣帝 Murong Hui 慕容廆 (x333)
  | | +- E1. Wenming Di 文明帝 Murong Huang 慕容皝 (337-348)
  | |   +- E2. Jingzhao Di 景昭帝 Murong Jun 慕容儁 (348-360)
  | |   | +- E3. You Di 幽帝 Murong Wei 慕容暐 (360-370)
  | |   | +- W1. Jibei Wang 濟北王 Murong Hong 慕容泓 (x384)
  | |   | | +- W6. Murong Zhong 慕容忠 (386)
  | |   | +- W2. Wei Di 威帝 Murong Chong 慕容沖 (384-386)
  | |   |   +- W5. Murong Yao 慕容瑤 (386)
  | |   +- L1. Chengwu Di 成武帝 Murong Chui 慕容垂 (384-396)
  | |   | +- Xianzhuang Di 獻莊帝 Murong Ling 慕容令 (x370)
  | |   | +- L2. Humin Di 惠愍帝 Murong Bao 慕容寶 (396-398)
  | |   | | +- L6. Zhaowu Di 昭武帝 Murong Sheng 慕容盛 (398-401)
  | |   | | += L8/N1. Huiyi Di 惠懿帝 Murong Yun 慕容雲 (407-409)
  | |   | +- L4. Murong Lin 慕容麟 (397)
  | |   | +- L7. Zhaowen Di 昭文帝 Murong Xi 慕容煕 (401-407)
  | |   +- Yidu Wang 宜都王 Murong Huan 慕容桓 (x373)
  | |   | +- W4. Murong Yi 慕容顗 (386)
  | |   +- Murong Na 慕容納 (x385)
  | |   | +- S2. Murong Chao 慕容超 (405-410)
  | |   +- S1. Xianwu Di 獻武帝 Murong De 慕容德 (398-405)
  | |   +- o
  | |    +- o
  | |      +- L3. Murong Xiang 慕容詳 (397)
  | +- Xiping Gong 西平公 Murong Yun 慕容運
  |   +- o
  |    +- W7. Murong Yong 慕容永 (386-394)
  +- Murong Shan 慕容刪 (x285)
 • E: Earlier Yan
 • L: Later Yan
 • S: Southern Yan
 • W: Western Yan
 • N: Northern Yan

reference