Yan (Earlier Yan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Yan 燕, aka Earlier Yan 前燕.

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Taizu 太祖 Wenming Huangdi 文明皇帝 Murong Huang 慕容皝 337 348
Liezu 烈祖 Jingzhao Huangdi 景昭皇帝 Murong Jun 慕容儁 348 360 352-357 Yuanxi 元璽
357-359 Guangshou 光壽
You Huangdi 幽皇帝 Murong Wei 慕容暐 360 370 360-370 Jianxi 建煕

family tree

Mohuba 莫護跋 (x245)
+- Murong Muyan 慕容木延 (x271)
  +- Murong Shegui 慕容渉帰 (x283)
  | +- Murong Tuyuhun 慕容吐谷渾 (x317)
  | +- Wuxuan Di 武宣帝 Murong Hui 慕容廆 (x333)
  | | +- E1. Wenming Di 文明帝 Murong Huang 慕容皝 (337-348)
  | |   +- E2. Jingzhao Di 景昭帝 Murong Jun 慕容儁 (348-360)
  | |   | +- E3. You Di 幽帝 Murong Wei 慕容暐 (360-370)
  | |   | +- W1. Jibei Wang 濟北王 Murong Hong 慕容泓 (x384)
  | |   | | +- W6. Murong Zhong 慕容忠 (386)
  | |   | +- W2. Wei Di 威帝 Murong Chong 慕容沖 (384-386)
  | |   |   +- W5. Murong Yao 慕容瑤 (386)
  | |   +- L1. Chengwu Di 成武帝 Murong Chui 慕容垂 (384-396)
  | |   | +- Xianzhuang Di 獻莊帝 Murong Ling 慕容令 (x370)
  | |   | +- L2. Humin Di 惠愍帝 Murong Bao 慕容寶 (396-398)
  | |   | | +- L6. Zhaowu Di 昭武帝 Murong Sheng 慕容盛 (398-401)
  | |   | | += L8/N1. Huiyi Di 惠懿帝 Murong Yun 慕容雲 (407-409)
  | |   | +- L4. Murong Lin 慕容麟 (397)
  | |   | +- L7. Zhaowen Di 昭文帝 Murong Xi 慕容煕 (401-407)
  | |   +- Yidu Wang 宜都王 Murong Huan 慕容桓 (x373)
  | |   | +- W4. Murong Yi 慕容顗 (386)
  | |   +- Murong Na 慕容納 (x385)
  | |   | +- S2. Murong Chao 慕容超 (405-410)
  | |   +- S1. Xianwu Di 獻武帝 Murong De 慕容德 (398-405)
  | |   +- o
  | |    +- o
  | |      +- L3. Murong Xiang 慕容詳 (397)
  | +- Xiping Gong 西平公 Murong Yun 慕容運
  |   +- o
  |    +- W7. Murong Yong 慕容永 (386-394)
  +- Murong Shan 慕容刪 (x285)
 • E: Earlier Yan
 • L: Later Yan
 • S: Southern Yan
 • W: Western Yan
 • N: Northern Yan

reference