Xia (Western Xia)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Xia 夏, aka Western Xia 西夏

Emperors

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Jingzong 景宗 Wulie Huangdi 武烈皇帝 Li Yuanhao 李元昊 11 Oct 1032 2 Jan 1048 1032-34 Xiandao 顯道
1034-36 Guangyun 廣運
1036-38 Daqing 大慶
1038-48 Tianshoulifayanzuo 天授禮延祚
Yizong 毅宗 Zhaoying Huangdi 昭英皇帝 Li Liangzuo 李諒祚 1048 December 1067 1049 Yansiningguo 延嗣寧國
1050-52 Tianyouchuisheng 天祐垂聖
1053-56 Fushengchengdao 福聖承道
1057-62 Duodu 奲都
1063-67 Gonghua 拱化
Huizong 恵宗 Kangjing Huangdi 康靖皇帝 Li Bingchang 李秉常 December 1067 10 Jul 1086 1068-70 Qiandao 乾道
1071-74 Tiancilishengguoqing 天賜禮盛國慶
1075-85 Daan 大安
1086 Tiananliding 天安禮定
Chongzong 崇宗 Shengwen Huangdi 聖文皇帝 Li Qianshun 李乾順 August 1086 4 Jun 1139 1087-90 Tianyizhiping 天儀治平
1091-98 Tianyouminan 天祐民安
1099-1101 Yongan 永安
1102-14 Zhenguan 貞觀
1115-19 Yongning 雍寧
1120-27 Yuande 元德
1127-34 Zhengde 正德
1135-39 Dade 大德
Renzong 仁宗 Shengde Huangdi 聖徳皇帝 Li Renxiao 李仁孝 July 1139 20 Sept 1193 1140-43 Daqing 大慶
1144-48 Renqing 人慶
1149-69 Tiansheng 天盛
1170-93 Qianyou 乾祐
Huanzong 桓宗 Zhaojian Huangdi 昭簡皇帝 Li Chunyou 李純佑 October 1193 1 Feb 1206 1194-1205 Tianqing 天慶
Xiangzong 襄宗 Jingmu Huangdi 敬慕皇帝 Li Anquan 李安全 1 Feb 1206 3 Jul 1211 1206-09 Qingtian 慶天
1210-11 Huangjian 皇建
Shenzong 神宗 Yingwen Huangdi 英文皇帝 Li Zunxu 李遵頊 3 Jul 1211 1223 1211-24 Guangding 光定
Xianzong 献宗 Li Dewang 李徳旺 1223 1226 1224-26 Qianding 乾定
Li Xian 李睍 1226 15 Jul 1227 1227 Baoyi 寶義 Mozhu 末主

family tree

Taizu 太祖 Li Jiqian 李継遷 (d. 1004)
+- Taizong 太宗 Li Deming 李徳明 (d. 1032)
  +- 1. Jingzong 景宗 Li Yuanhao 李元昊 (1032-48)
   +- o
   | +- .....
   |      +- Li Yanzong 李彦宗
   |       +- 8. Shenzong 神宗 (1211-23)
   |         +- 9. Xianzong 献宗 (1223-1226)
   |         +- o
   |          +- 10. Mozhu 末主 Li Xian 李睍 (1226-1227)
   +- 2. Yizong 毅宗 (1049-67)
     +- 3. Huizong 恵宗 (1067-86)
      +- 4. Chongzong 崇宗 (1086-1139)
        +- 5. Renzong 仁宗 (1139-93)
        | +- 6. Huanzong 桓宗 (1193-1206)
        +- Li Renyou 李仁友
         +- 7. Xiangzong 襄宗 (1206-11)