Wuyue (10 kingdoms)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Wuyue 呉越

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Taizu 太祖 Wusu Wang 武粛王 Qian Liu 錢鏐 904 932 908-912 Tianbao 天寶
924-925 Baoda 寶大
926-931 Baozheng 寶正
Shizong 世宗 Wenmu Wang 文穆王 Qian Yuanguan 錢元瓘 932 941
Chengzong 成宗 Zhongxian Wang 忠獻王 Qian Hongzuo 錢弘佐 941 947
Zhongxun Wang 忠遜王 Qian Hongzong 錢弘倧 947 947
Zhongyi Wang 忠懿王 Qian Hongchu 錢弘俶 947 978

family tree

1. Wusu Wang 武肅王 Qian Liu 錢鏐 (907-932)
+- 2. Wenmu Wang 文穆王 Qian Yuanguan 錢元瓘 (932-941)
   +- 3. Zhongxian Wang 忠獻王 Qian Hongzuo 錢弘佐 (941-947)
   +- 4. Zhongxun Wang 忠遜王 Qian Hongzong 錢弘倧 (947)
   +- 5. Zhongyi Wang 忠懿王 Qian Hongchu 錢弘俶 (947-978)

reference