Wei (Northern Wei)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Wei 魏, aka Northern Wei 北魏

Emperors

list of emperors

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Dai 代
Shizu 始祖 Shenyuan Wang 神元王 Tuoba Liwei 拓跋力微 219 277
Zhang Wang 章王 Tuoba Xilu 拓跋悉鹿 277 286
Ping Wang 平王 Tuoba Chuo 拓跋綽 286 293
Si Wang 思王 Tuoba Fu 拓跋弗 293 294
Zhao Wang 昭王 Tuoba Luguan 拓跋禄官 294 307
Huan Di 桓帝 Tuoba Yituo 拓跋猗㐌 295 305
Mu Wang 穆王 Tuoba Yilu 拓跋猗盧 295 316
Tuoba Pugen 拓跋普根 316 316
Pingwen Wang 平文王 Tuoba Yulu 拓跋鬱律 316 321
Hui Wang 惠王 Tuoba Heru 拓跋賀傉 321 325
Yang Wang 煬王 Tuoba Hena 拓跋紇那 325 329
Lie Wang 烈王 Tuoba Yihuan 拓跋翳槐 329 335
Yang Wang 煬王 Tuoba Hena 拓跋紇那 335 337 second reign
Lie Wang 烈王 Tuoba Yihuan 拓跋翳槐 337 338 second reign
Zhaocheng Wang 昭成王 Tuoba Shiyijian 拓跋什翼犍 338 377 338-376 Jianguo 建國
Northern Wei 北魏
Taizu 太祖 Daowu Huangdi 道武皇帝 Tuoba Gui 拓跋珪 6 Jan 386 13 Oct 409 386-396 Dengguo 登國
396-398 Huangshi 皇始
398-404 Tianxing 天興
404-409 Tianci 天賜
Taizong 太宗 Mingyuan Huangdi 明元皇帝 Tuoba Si 拓跋嗣 17 Oct 409 6 Nov 423 409-413 Yongxing 永興
414-416 Shenrui 神瑞
416-423 Taichang 泰常
Shizu 世祖 Taiwu Huangdi 太武皇帝 Tuoba Tao 拓跋燾 9 Nov 423 5 Feb 452 424-428 Shiguang 始光
428-431 Shenjia 神䴥
432-434 Yanhe 延和
435-440 Taiyan 太延
440-451 Taipingzhenjun 太平眞君
451-452 Zhengping 正平
Tuoba Yu 拓跋餘 5 Feb 452 1 Oct 452 452 Chengping 承平 Nanan Yin Wang 南安隱王
Gaozong 高宗 Wencheng Huangdi 文成皇帝 Tuoba Jun 拓跋濬 3 Oct 452 11 May 465 452-454 Xingan 興安
454-455 Xingguang 興光
455-459 Taian 太安
460-465 Heping 和平
Xianzu 顯祖 Xianwen Huangdi 獻文皇帝 Tuoba Hong 拓跋弘 12 May 465 20 Aug 471 466-467 Tianan 天安
467-471 Huangxing 皇興
Gaozu 高祖 Xiaowen Huangdi 孝文皇帝 Yuan Hong 元宏 20 Aug 471 1 Apr 499 471-476 Yanxing 延興
476 Chengming 承明
477-499 Taihe 太和
Shizong 世宗 Xuanwu Huangdi 宣武皇帝 Yuan Ke 元恪 12 Apr 499 13 Jan 515 500-503 Jingming 景明
504-508 Zhengshi 正始
508-512 Yongping 永平
512-515 Yanchang 延昌
Suzong 肅宗 Xiaoming Huangdi 孝明皇帝 Yuan Xu 元詡 13 Jan 515 25 Feb 528 516-518 Xiping 煕平
518-520 Shengui 神龜
520-525 Zhengguang 正光
525-527 Xiaochang 孝昌
528 Wutai 武泰
Jingzong 敬宗 Xiaozhuang Huangdi 孝莊皇帝 Yuan Ziyou 元子攸 11 Apr 528 23 Dec 530 528 Jianyi 建義
528-530 Yongan 永安
Yuan Ye 元曄 30 Oct 530 29 Feb 531 530-531 Jianming 建明 Changguang Wang 長廣王
Jiemin Huangdi 節閔皇帝 Yuan Gong 元恭 29 Feb 531 18 Apr 532 531 Putai 普泰
Yuan Lang 元朗 6 Oct 531 18 Apr 532 531-532 Zhongxing 中興 Anding Wang 安定王
Xiaowu Huangdi 孝武皇帝 Yuan Xiu 元修 25 Apr 532 25 leap Dec 534 532 Taichang 太昌
532 Yongxing 永興
532-534 Yongxi 永煕
Western Wei 西魏
Wen Huangdi 文皇帝 Yuan Baoju 元寶炬 1 Jan 535 6 Mar 551 535-551 Tatong 大統
Yuan Qin 元欽 Mar 551 Jan 554 no era name Feidi 廢帝
Gong Huangdi 恭皇帝 Tuoba Kuo 拓跋廓 Mar 554 30 Dec 556 no era name
Eastern Wei 東魏
Xiaojing Huangdi 孝静皇帝 Yuan Shanjian 元善見 17 Oct 534 8 May 550 534-537 Tianping 天平
538-539 Yuanxiang 元象
539-542 Xinghe 興和
543-550 Wuding 武定

family tree

D1. Shenyuan Wang 神元王 Tuoba Liwei 拓跋力微 (219-277)
+- D3. Ping Wang 平王 Tuoba Chuo 拓跋綽 (286-293)
+- D5. Zhao Wang 昭王 Tuoba Luguan 拓跋禄官 (294-307)
+- D2. Zhang Wang 章王 Tuoba Xilu 拓跋悉鹿 (277-286)
+- 拓跋沙漠汗
  +- D4. Si Wang 思王 Tuoba Fu 拓跋弗 (293-294)
  | +- D9. Pingwen Wang 平文王 Tuoba Yulu 拓跋鬱律 (316-321)
  |   +- D15 Zhaocheng Wang 昭成王 Tuoba Shiyijian 拓跋什翼健 (338-377)
  |   | +- 拓跋寔
  |   | | +- 1. Daowu Di 道武帝 Tuoba Gui 拓跋珪 (386-409)
  |   | |  +- 清河王 拓跋紹 (d. 409)
  |   | |  +- 2. Mingyuan Di 明元帝 (409-423)
  |   | |    +- 3. Taiwu Di 太武帝 (423-452)
  |   | |     +- 皇太子 拓跋晃 (d. 451)
  |   | |     | +- 5. Wencheng Di 文成帝 (452-465)
  |   | |     | | +- 6. Xianwen Di 献文帝 (465-471)
  |   | |     | |   +- 7. Xiaowen Di 孝文帝 (471-499)
  |   | |     | |   | +- 8. Xuanwu Di 宣武帝 (499-515)
  |   | |     | |   | | +- 9. Xiaoming Di 孝明帝 (515-528)
  |   | |     | |   | +- 京兆王 元愉 (d. 508)
  |   | |     | |   | | +- W1. Wen Di 文帝 Yuan Baoju 元宝炬 (535-551)
  |   | |     | |   | |   +- W2. Yuan Qin 元欽 (551-554)
  |   | |     | |   | |   +- W3. Gong Di 恭帝 (554-557)
  |   | |     | |   | +- 清河王 元懌 (d. 520)
  |   | |     | |   | | +- 清河王 元亶 (d. 520)
  |   | |     | |   | |   +- E1. Xiaojing Di 孝静帝 Yuan Shanjian 元善見 (534-550)
  |   | |     | |   | +- 広平王 元懐
  |   | |     | |   |   +- 13. Xiaowu Di 孝武帝 (532-534)
  |   | |     | |   +- 彭城王 元勰 (d. 508)
  |   | |     | |   | +- 10. Xiaozhuang Di 孝荘帝 (528-530)
  |   | |     | |   +- 広陵王 元羽 (d. 500)
  |   | |     | |   | +- 12. Jiemin Di 節閔帝 (531-532)
  |   | |     | |   +- 北海王 元詳 (d. 504)
  |   | |     | |    +- 北海王 元顥 (d. 529)
  |   | |     | +- 南安王 元楨 (d. 496)
  |   | |     | | +- 扶風王 元怡 (d. 496)
  |   | |     | |   +- 11. Changguang Wang 長広王 Yuan Ye 元曄 (530-531)
  |   | |     | +- 章武王 拓跋大洛 (d. 468)
  |   | |     |   +- 章武王 拓跋彬 (d. 468)
  |   | |     |    +- 章武王 元融 (d. 526)
  |   | |     |      +- 13. Anding Wang 安定王 Yuan Lang 元朗 (531-532)
  |   | |     +- 4. Nanan Yin Wang 南安隠王 Tuoba Yu 拓跋余 (452)
  |   | +- 拓跋寔君
  |   +- D12/D14. Lie Wang 烈王 Tuoba Yihuan 拓跋翳槐 (329-335/337-338)
  +- D7. Mu Wang 穆王 Tuoba Yilu 拓跋猗盧 (295-316)
  +- D6. Huan Di 桓帝 Tuoba Yituo 拓跋猗㐌 (295-305)
   +- D11/D13. Yang Wang 煬王 Tuoba Hena 拓跋紇那 (325-329/335-337)
   +- D10. Hui Wang 恵王 Tuoba Heru 拓跋賀傉 (321-325)
   +- D8. Tuoba Pugen 拓跋普根 (316)
 • D: Dai
 • no prefex: Northern Wei
 • W: Western Wei
 • E: Eastern Wei

reference