Template:IJNSHIPS EV

From Wiki31en
Jump to: navigation, search
Escort Vessels of Japanese Navy (italic incomplete)
Escorts Shimushu class (Shimushu, Hachijo, Kunashiri, Ishigaki), Etorofu class (Etorofu, Oki, Sado, Matsuwa, Fukae, Tsushima, Mutsure, Wakamiya, Kanju, Hirato, Amakusa, Manju, Kasado, Iki), Mikura class (Mikura, Miyake, Awaji, Kurahashi, Nomi, Chiburi, Yashiro, Kusagaki), Ukuru class (Ukuru, Hiburi, Shonan, Daito, Okinawa, Kume, Ikuna, Shinnan, Yaku, Aguni, Mokuto, Inagi, Uku, Chikubu, Habushi, Sakito, Kuga, Ojika, Kozu, Kanawa, Shiga, Amami, Hotaka, Habuto, Io, Takane, Ikara, Shisaka, Ikino, Otsu, Urumi, Murotsu, Tomoshiri), C type (CD-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263), D type (CD-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286), CDa-A type (CDa-1, 2), CDa-B type (CDa-101, 103, 104, 109, 113, 118, 119, 122, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 141, 144, 148, 151, 157)
Patrol Craft PB-1 class (PB-1, 2), PB-31 class (PB-31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39), PB-46 class (PB-46), PB-101 class (PB-101), PB-102 class (PB-102), PB-103 class (PB-103), PB-104 class (PB-104), PB-105 class (PB-105), PB-106 class (PB-106), PB-107 class (PB-107), PB-108 class (PB-108), PB-109 class (PB-109), PBa-1 class (PBa-1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 54, 55, 64, 65, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 122, 123, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 191, 192, 193)
Minesweepers W-1 class (W-1, 2, 3, 4), W-5 class (W-5, 6), W-13 class (W-13, 14, 15, 16), W-17 class (W-17, 18), W-7 class (W-7, 8, 9, 10, 11, 12), W-19 class (W-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88), W-101 class (W-101, 102), Wa-1 class (Wa-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), Wa-101 class (Wa-101, 102, 103, 105), Wa-104 class (Wa-104, 106, 107)
Submarine Chasers CH-1 class (CH-1, 2), CH-3 class (CH-3), CH-4 class (CH-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), CH-13 class (CH-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), CH-28 class (CH-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89), CHa-251 class (CHa-251, 252, 253), CHa-101 class (CHa-101), CHa-102 class (CHa-102, 104, 109, 110, 118), CHa-103 class (CHa-103, 105, 106, 107, 108, 114, 115), CHa-111 class (CHa-111), CHa-112 class (CHa-112, 113, 116), CHa-117 class (CHa-117), CHa-1 class (CHa-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250)
Minelayer Craft Tsubame class (Tsubame, Kamome), Natsushima class (Natsushima, Nasami), Sarushima class (Sarushima), Sokuten class (Sokuten, Shirakami, Naryu, Kyosai, Ukishima, Hirashima, Hoko, Ishizaki, Takashima, Saishu, Niizaki, Yurijima, Nuwajima, Maejima, Moroshima), Ajiro class (Ajiro), Kamishima class (Kamishima, Awashima), Sokuten class (Natsushima, Sokuten, Toshima, Kuroshima, Ashizaki, Katoku, Ento, Kurokami, Katashima, Enoshima, Ninoshima, Kurosaki, Washizaki), Ma-1 class (Ma-1, 2, 3, 4), Ma-101 class (Ma-101)