Template:IJNSHIPS AUX

From Wiki31en
Jump to: navigation, search


Auxiliaries of Japanese Navy (italic incomplete)
TrainersSettsu class (Settsu), Chobin class (Chobin), Ishikawa class (Ishikawa), Tateyama class (Tateyama), Kanju class (Kanju, Manju)
Repair ShipsAsahi class (Asahi), Kanto class (Kanto), Akashi class (Akashi)
TransportsMatsue class (Matsue), Takasaki class (Takasaki), Rozan class (Rozan), Seito class (Seito), Koshu class (Koshu), Shijiki class (Shijiki), Tsurugizaki class (Tsurugizaki), Sunosaki class (Sunosaki), Muroto class (Muroto, Noshima), Noma class (Noma), Shiretoko class (Shiretoko, Notoro, Erimo, Sata, Tsurumi, Shiriya, Iro), Ondo class (Ondo, Naruto, Hayatomo), Kamoi class (Kamoi), Mamiya class (Mamiya), Soya class (Soya), Kashino class (Kashino), Nozaki class (Nozaki), Kinesaki class (Kinesaki, Hayasaki, Shirasaki, Arasaki), Irako class (Irako), Ashizuri class (Ashizuri, Shioya), Sunosaki class (Sunosaki, Takasaki), Oze class (Oze), Kazahaya class (Kazahaya), Hayasui class (Hayasui), Hario class (Hario), Kurasaki class (Kurasaki), Tamano class (Tamano)
IcebreakersOdomari class (Odomari)
Survey ShipsYamato class (Yamato, Musashi), Tsukushi class (Tsukushi)
Target ShipsSettsu class (Settsu), Yakaze class (Yakaze), Hakachi class (Hakachi), Ohama class (Ohama)
CablelayersHashima class (Hashima, Tsurushima, Odate, Tateishi), Harushima class (Harushima)
Landing ShipsT-1 class (T-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), T-101 class (T-101, 102, 127, 128, 149, 150), T-103 class (T-103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188)