Takagi Sokichi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Rear Admiral Takagi Sokichi 高木惣吉 (10 Nov 1893 - 27 Jul 1979) was a Japanese naval officer. 43rd class of Naval Academy (28th place out of 95 graduates).

History

date rank title job
10 Nov 1893 born
16 Dec 1915 Midshipman Crew, Iwate
22 Aug 1916 Crew, Aki
1 Dec 1916 Sublieutenant
1 Dec 1917 Crew, Chitose
12 Sept 1918 Crew, Akashi
1 Dec 1918 Lieutenant JG
10 Sept 1919 Crew, Aki
1 Dec 1919 Student, Basic course, Naval Gunnery School
31 May 1920 Student, Basic course, Naval Torpedo School
1 Dec 1920 acting Division commander / Instructor, Maizuru Seaman Corps
1 Dec 1921 Lieutenant Student, Navigation course, Naval College
1 Dec 1922 Chief Navigator / Division commander, Hokaze
15 Oct 1923 Chief Navigator / Division commander, Komahashi
28 Aug 1924 Member, Kure Naval District
25 Sept 1924 Wait for appointment
1 Dec 1924 Chief Navigator / Division commander, Manshu
10 Aug 1925 Attendant, Naval General Staff / Attendant, Ministry of Navy (2nd Section, Personnel Bureau, Ministry of Navy)
1 Dec 1925 Student, A-course, Naval College
1 Dec 1927 Lt Commander Resident in France
30 Nov 1929 Order of return
10 Jan 1930 Attendant, Naval General Staff / Attendant, Ministry of Navy (Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy)
20 Jun 1930 Adjutant, Ministry of Navy / Secretary to Minister of Navy
8 Oct 1931 Attendant, Naval General Staff / Adjutant, Ministry of Navy
3 Mar 1932 Attendant, Naval General Staff
5 Apr 1933 Member, Yokosuka Naval District
15 Nov 1933 Commander Instructor, Naval College
1 Apr 1936 Attendant, Naval Shipping Command / Staff, Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy / Instructor, Naval College
15 Jun 1936 Attendant, Naval Shipping Command / Staff, Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy
5 Dec 1936 Attendant, Naval General Staff / Attendant, Ministry of Navy
25 Oct 1937 Chief, Provisional Research Section, Ministry of Navy / Work in Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy
1 Dec 1937 Captain
1 Apr 1939 Chief, Research Section, Ministry of Navy / Attendant, Ministry of Navy
15 Nov 1939 Instructor, Naval College
15 Aug 1940 Attendant, Naval General Staff / Attendant, Ministry of Navy / Instructor, Naval College
15 Nov 1940 Chief, Research Section, Ministry of Navy / Attendant, Ministry of Navy
6 Dec 1941 Chief, Research Section, Ministry of Navy / Attendant, Ministry of Navy / Deputy Chief, South Area Military Government Office
1 Jun 1942 Attendant, Naval General Staff
10 Jun 1942 Chief of Staff, Maizuru Naval District
1 May 1943 Rear Admiral
25 Sept 1943 Attendant, Naval General Staff
5 Nov 1943 Attendant, Naval General Staff / Researcher, Naval College
1 Mar 1944 Director, Education Bureau, Ministry of Navy
15 Apr 1944 Director, Education Bureau, Ministry of Navy / Chief Instructor / Chief Researcher, Naval College
10 Sept 1944 Attendant, Naval General Staff / Researcher, Naval College
1 Mar 1945 Attendant, Naval General Staff / Researcher, Naval College / Attendant, Ministry of Navy
15 Sept 1945 reserved
19 Sept 1945 Deputy Chief Secretary of the Cabinet
9 Oct 1945 resigned from Deputy Chief Secretary of the Cabinet
27 Jul 1979 died (85)


military assignment
Preceded by
Yano Shikazo
Director, Education Bureau, Ministry of Navy
1 Mar 1944 - 9 Sept 1944
Succeeded by
Onishi Shinzo


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


43rd class of Naval Academy
Vice AdmiralArima Masafumi, Ijuin Matsuji, Iwabuchi Sanji, Nakazawa Tasuku, Shibazaki Keiji, Yano Hideo, Yano Shikazo
Rear AdmiralAndo Shigeki, Doi Naoji, Furukawa Tamotsu, Hamano Tsutomu, Hanada Yukitake, Hashimoto Shozo, Hirai Yasuji, Horie Giichiro, Horiuchi Kazuo, Ishii Keishi, Isobe Jun, Ito Yoshiaki, Izawa Ishinosuke, Kamata Shoichi, Kato Yoshio, Kinoshita Mitsuo, Kojima Hitoshi, Kosaka Kanae, Kuroki Goichi, Matsuo Teizo, Matsuzaki Akira, Miyoshi Teruhiko, Nakajima Chihiro, Obata Chozaemon, Obayashi Sueo, Oda Tamekiyo, Ogawa Kanji, Ogura Shinji, Okura Tomesaburo, Sato Shiro, Sato Torajiro, Seki Ikuya, Shinoda Kiyohiko, Suehiro Yoshimi, Takagi Sokichi, Takeda Isamu, Tanaka Kikumatsu, Tawara Yoshioki, Tominaga Shozo, Torigoe Shinichi, Tsuruoka Nobumichi, Yamagata Masaji, Yokoi Tadao, Yokokawa Ichihei, Yoshimi Nobuichi