Song dynasty

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Song dynasty 宋 was a dynasty ruling China from 10th to 12th century, then ruling Southern half of China from 12th to 13th century.

Emperors

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Northern Song 北宋
Taizu 太祖 Xiao Di 孝帝 Zhao Kuangyin 趙匡胤 5 Jan 960 20 Oct 976 960-963 Jianlong 建隆
963-968 Qiande 乾德
968-976 Kaibao 開寶
Taizong 太宗 De Di 徳帝 Zhao Guangyi 趙光義 21 Oct 976 29 Mar 997 976-984 Taipingxingguo 太平興國
984-987 Yongxi 雍煕
988-989 Diangong 端拱
990-994 Chunhua 淳化
995-997 Zhidao 至道
Zhenzong 真宗 Zhang Di 章帝 Zhao Heng 趙恆 29 Mar 997 19 Feb 1022 998-1003 Xianping 咸平
1004-07 Jingde 景德
1008-16 Dazhongxiangfu 大中祥符
1017-21 Tianxi 天禧
1022 Qianxing 乾興
Renzong 仁宗 Wen Di 文帝 Zhao Zhen 趙禎 19 Feb 1022 29 Mar 1063 1023-32 Tiansheng 天聖
1032-33 Mingdao 明道
1034-38 Jingyou 景祐
1038-40 Baoyuan 寶元
1040-41 Kangding 康定
1041-48 Qingli 慶暦
1049-54 Huangyou 皇祐
1054-56 Zhihe 至和
1056-63 Jiayou 嘉祐
Yingzong 英宗 Xuan Di 宣帝 Zhao Shu 趙曙 1 Apr 1063 8 Jan 1067 1064-67 Zhiping 治平
Shenzong 神宗 Qin Di 欽帝 Zhao Xu 趙頊 8 Jan 1067 5 Mar 1085 1068-77 Xining 煕寧
1078-85 Yuanfeng 元豐
Zhezong 哲宗 Zhao Di 昭帝 Zhao Xu 趙煦 5 Mar 1085 12 Jan 1100 1086-94 Yuanyou 元祐
1094-98 Shaosheng 紹聖
1098-1100 Yuanfu 元符
Huizong 徽宗 Xian Di 顕帝 Zhao Ji 趙佶 12 Jan 1100 23 Dec 1125 1101 Jianzhongjingguo 建中靖國
1102-06 Chongning 崇寧
1107-10 Daguan 大觀
1111-18 Zhenghe 政和
1118-19 Chonghe 重和
1119-1125 Xuanhe 宣和
Qinzong 欽宗 Ren Di 仁帝 Zhao Huan 趙桓 24 Dec 1125 6 Feb 1127 1126-27 Jingkang 靖康
Southern Song 南宋
Gaozong 高宗 Xian Di 憲帝 Zhao Gou 趙構 1 May 1127 11 Jun 1162 1127-30 Jianyan 建炎
1131-62 Shaoxing 紹興
Xiaozong 孝宗 Cheng Di 成帝 Zhao Shen 趙眘 11 Jun 1162 2 Feb 1189 1163-64 Longxing 隆興
1165-73 Qiandao 乾道
1174-89 Chunxi 淳煕
Guangzong 光宗 Ci Di 慈帝 Zhao Dun 趙惇 2 Feb 1189 5 Jul 1194 1190-94 Shaoxi 紹煕
Ningzong 寧宗 Gong Di 恭帝 Zhao Kuo 趙拡 5 Jul 1194 4 leap Aug 1224 1195-1200 Qingyuan 慶元
1201-04 Jiatai 嘉泰
1205-07 Kaixi 開禧
1208-24 Jiading 嘉定
Lizong 理宗 An Di 安帝 Zhao Yun 趙昀 4 leap Aug 1224 26 Oct 1264 1225-27 Baoqing 寶慶
1228-33 Shaoding 紹定
1234-36 Duanping 端平
1237-40 Jiaxi 嘉煕
1241-52 Chunyou 淳祐
1253-58 Baoyou 寶祐
1259 Kaiqing 開慶
1260-64 Jingding 景定
Duzong 度宗 Jing Di 景帝 Zhao Qi 趙禥 26 Oct 1264 9 Jul 1274 1265-74 Xianchun 咸淳
Gong Di 恭帝 Zhao Xian 趙顕 9 Jul 1274 18 Jan 1276 1275-76 Deyou 德祐
Duanzong 端宗 Zhao Shi 趙昰 1 May 1276 15 Apr 1278 1276-78 Jingyan 景炎
Zhao Bing 趙昺 17 Apr 1278 6 Feb 1279 1278-79 Xiangxing 祥興

family tree

+- N1. Taizu 太祖 趙匡胤 (960-976)
| +- 舒王 趙徳林
| | +- o
| |   +- o
| |    +- o
| |      +- o
| |       +- o
| |         +- o
| |          +- 栄王 趙希ろ(王慮)
| |            +- S5. Lizong 理宗 (1226-64)
| |            +- 栄王 趙与芮
| |             +- S6. Duzong 度宗 (1264-74)
| |               +- S8. Duanzong 端宗 (1276-78)
| |               +- S7. Gong Di 恭帝 (1274-76)
| |               +- S9. Wei Wang 衛王 (1278-79)
| +- 秦王 趙徳芳 (d. 981)
|   +- 英国公 趙惟憲 (d. 1012)
|    +- 新興侯 趙従郁
|      +- 華陰侯 趙世将
|       +- 慶国公 趙令かい(言會)
|         +- 秀王 趙子稱 (d. 1144)
|          +- S2. Xiaozong 孝宗 (1162-89)
|            +- S3. Guangzong 光宗 (1189-96)
|             +- S4. Ningzong 寧宗 (1196-1226)
+- N2. Taizong 太宗 (976-997)
  +- N3. Zhenzong 真宗 (997-1022)
  | +- N4. Renzong 仁宗 (1022-63)
  +- 商王 趙元份 (d. 1005)
   +- 濮王 趙允譲 (d. 1059)
     +- N5. Yingzong 英宗 (1063-67)
      +- N6. Shenzong 神宗 (1067-85)
        +- N7. Zhezong 哲宗 (1085-1100)
        +- N8. Huizong 徽宗 (1100-25)
         +- N9. Qinzong 欽宗 (1125-27)
         +- S1. Gaozong 高宗 (1127-62)
 • N: Northern Song
 • S: Southern Song