Song (Liu Song)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Song 宋, aka Liu Song 劉宋

Emperors

list of emperors

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Gaozu 高祖 Wu Huangdi 武皇帝 Liu Yu 劉裕 14 Jun 420 21 May 422 420-422 Yongchu 永初
Liu Yifu 劉義符 21 May 422 25 May 424 423-424 Jingping 景平 Shao Di 少帝
Taizu 太祖 Wen Huangdi 文皇帝 Liu Yilogn 劉義隆 9 Aug 424 21 Feb 453 424-453 Yuanjia 元嘉
Shizu 世祖 Xiaowu Huangdi 孝武皇帝 Liu Jun 劉駿 26 Feb 453 23 leap May 464 454-456 Xiaojian 孝建
457-464 Daming 大明
Liu Ziye 劉子業 23 leap May 464 29 Nov 465 465 Yongguang 永光
465 Jinghe 景和
Qin Fei Di 前廢帝
Taizong 太宗 Ming Huangdi 明皇帝 Liu Yu 劉彧 7 Dec 465 17 Apr 472 465-471 Taishi 泰始
472 Taiyu 泰豫
Liu Yu 劉昱 18 Apr 472 7 Jul 477 473-477 Yuanhui 元徽 Hou Fei Di 後廢帝
Shun Huangdi 順皇帝 Liu Zhun 劉準 11 Jul 477 20 Apr 479 477-479 Shengming 昇明

family tree

1. Wu Di 武帝 Liu Yu 劉裕 (420-422)
  +- 2. Liu Yifu 劉義符 (422-424)
  +- 3. Wen Di 文帝 (424-453)
   +- 4. Xiaowu Di 孝武帝 (453-464)
   | +- 5. Liu Ziye 劉子業 (464-465)
   +- 6. Ming Di 明帝 (465-472)
     +- 7. Liu Yu 劉昱 (472-477)
     +- 8. Shun Di 順帝 (477-479)

reference