Shu (Earlier Shu)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Shu 蜀, aka Earlier Shu 前蜀

Monarchs

list of emperors

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Gaozu 高祖 神武聖文孝德明惠皇帝 Wang Jian 王健 907 918 908-910 Wucheng 武成
911-915 Yongping 永平
916 Tongzheng 通正
917 Tianhan 天漢
918 Guangtian 光天
Wang Yan 王衍 918 925 919-924 Qiande 乾德
925 Xiankang 咸康
Houzhu 後主

family tree

1. Gaozu 高祖 Wang Jian 王健 (907-918)
+- 2. Houzhu 後主 Wang Yan 王衍 (918-925)

reference