Shisa Masaru

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

志佐勝(しさ・まさる、文久4年2月6日(1864年3月13日) - 昭和3(1928)年3月20日)は、日本の海軍軍人海軍主計総監(のち海軍主計中将)。長崎県出身。

履歴

 • 明治18(1885)年9月12日、補官庁主計部員。
 • 明治18(1885)年10月19日、命海軍主計補
 • 明治18(1885)年12月25日、補中艦隊司令官附兼常備小艦隊旗艦乗組。
 • 明治19(1886)年7月13日、命海軍少主計試補(官名改称)。
 • 明治19(1886)年7月14日、海軍兵学校勤務被仰付。
 • 明治19(1886)年10月8日、任海軍少主計
 • 明治21(1888)年9月18日、補浪速乗組。
 • 明治22(1889)年5月15日、補磐城主計長心得。
 • 明治22(1889)年6月27日、補横須賀鎮守府主計部監獄課長心得。
 • 明治23(1890)年9月17日、任海軍大主計
 • 明治23(1890)年12月1日、補扶桑主計長。
 • 明治24(1891)年8月28日、補松島主計長。
 • 明治24(1891)年12月14日、補松島回航事務取扱委員。フランス共和国出張被仰付。
 • 明治25(1892)年10月19日、帰着。
 • 明治26(1893)年3月2日、補海軍省第三局第一課次長。
 • 明治26(1893)年3月20日、補海軍省経理局第一課課僚。
 • 明治27(1894)年7月17日、補近江丸主計長。
 • 明治27(1894)年12月5日、補旅順口根拠地隊主計部員。
 • 明治29(1896)年2月27日、旅順口根拠地隊残務取扱被仰付。
 • 明治29(1896)年4月1日、補吉野主計長。
 • 明治29(1896)年11月18日、補臨時建築部鎮海支部員。
 • 明治30(1897)年1月8日、補臨時建築部鎮海支部収入官吏。
 • 明治30(1897)年2月23日、補臨時建築部鎮海支部通常物品会計官吏。
 • 明治30(1897)年4月12日、補臨時建築部鎮海支部員。
 • 明治30(1897)年10月8日、任海軍主計少監
 • 明治30(1897)年12月1日、任海軍主計中監
 • 明治32(1899)年5月15日、兼補海軍主計官練習所教官。(臨時建築部鎮海支部員兼海軍主計官練習所教官)
 • 明治33(1900)年5月20日、補海軍省経理局課員兼海軍主計官練習所教官。
 • 明治33(1900)年12月23日、補海軍主計官練習所教官兼海軍省経理局課員。
 • 明治35(1902)年5月24日、任海軍主計大監
 • 明治35(1902)年5月29日、免兼海軍省経理局課員。(海軍主計官練習所教官)
 • 明治36(1903)年7月7日、補海軍省経理局第二課長兼海軍主計官練習所長。
 • 明治36(1903)年11月10日、補海軍省経理局局員。
 • 明治38(1905)年6月25日、兼補海軍主計官練習所長教官。(海軍省経理局局員兼海軍主計官練習所長教官)
 • 明治38(1905)年12月12日、補海軍主計官練習所長兼教官。
 • 明治40(1907)年4月20日、補海軍経理学校長兼教官。
 • 明治41(1908)年8月15日、補佐世保海軍経理部長兼佐世保鎮守府主計長。
 • 明治41(1908)年12月10日、任海軍主計総監
 • 明治42(1909)年12月1日、待命被仰付。
 • 明治43(1910)年12月1日、休職被仰付。
 • 明治44(1911)年3月23日、補海軍省出仕。
 • 明治44(1911)年12月1日、待命被仰付。
 • 明治45(1912)年5月10日、補海軍省経理局長。
 • 大正3(1914)年5月29日、勅任一等。
 • 大正8(1919)年9月23日、任海軍主計中将(官名改称)。
 • 大正12(1923)年5月25日、補海軍軍令部出仕。
 • 大正12(1923)年6月1日、待命被仰付。
 • 大正12(1923)年7月1日、予備役被仰付。
 • 大正12(1923)年8月29日、任貴族院議員。
 • 大正15(1926)年2月6日、後備役被仰付。


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Paymaster servicemen for Imperial Japanese Navy
Cradle era Vice Admiral (Paymaster)Aihara Masukatsu, Fukunaga Kichinosuke
Rear Admiral (Paymaster)Arima Sumiyuki, Doi Junnosuke, Hachisu Toru, Hasegawa Sadao, Honshuku Takumei, Kamiyama Masayoshi
1885Vice Admiral (Paymaster)Nakadai Junkichi, Shisa Masaru
Rear Admiral (Paymaster)Mano Hideo, Nara Masashi, Toriyama Yoriji, Yano Jotaro
1886Vice Admiral (Paymaster)Akiyama Tokichi, Harada Hiroshi, Murakami Keijiro, Sakura Kotaro
Rear Admiral (Paymaster)Iwamura Kaneyoshi, Kato Hachitaro, Toki Yutaka, Utsunomiya Kanae
1887Rear Admiral (Paymaster)Fujita Tsunetaka
1888Rear Admiral (Paymaster)Sagara Kiyoshi
1889Vice Admiral (Paymaster)Shimizu Usuke
1890Vice Admiral (Paymaster)Sano Yuji
Rear Admiral (Paymaster)Sano Renzaburo, Yamazaki Hikonoshin
1891Vice Admiral (Paymaster)Yamazaki Hinata
Rear Admiral (Paymaster)Shimazaki Rempei
1893Paymaster GeneralKawaguchi Takesada
1895Vice Admiral (Paymaster)Fukamizu Sadakichi
Rear Admiral (Paymaster)Aihara Bunshiro, Akiba Kotaro
1896Vice Admiral (Paymaster)Hisano Takumi
1897Rear Admiral (Paymaster)Saito Yoshitaro, Tokunaga Akira, Toyoshima Seitaro, Uto Heizo
1898Rear Admiral (Paymaster)Nakano Shigeharu, Yoshimura Hiroshi
1899Vice Admiral (Paymaster)Maki Mitsuyoshi, Nagayasu Shinjiro
1900Vice Admiral (Paymaster)Kashiwagi Masafumi
Rear Admiral (Paymaster)Hattori Masayuki, Hayashi Yoshiro, Iida Kyutaro, Tanamachi Isokichi
1901Rear Admiral (Paymaster)Ishikura Shunkan
1902Vice Admiral (Paymaster)Kato Ryoichi
1903Rear Admiral (Paymaster)Hattori Kunimitsu
1904Vice Admiral (Paymaster)Gyobu Hitoshi
Rear Admiral (Paymaster)Kokubu Ryokichi, Ota Ichiro
1905Vice Admiral (Paymaster)Iritani Kiyonaga, Tannawa Toshio
Rear Admiral (Paymaster)Yokomi Hoichi
1906Rear Admiral (Paymaster)Masuda Jiro, Serizawa Masato
1907Vice Admiral (Paymaster)Murakami Haruichi
Rear Admiral (Paymaster)Nagamiya Niozo
1908Vice Admiral (Paymaster)Ikebe Yasuo
Rear Admiral (Paymaster)Osada Masayoshi, Yoshimura Umekichi
1909Vice Admiral (Paymaster)Takei Daisuke
Rear Admiral (Paymaster)Kumao Sakae, Miwa Hiroshi
Captain (Paymaster)Suzuki Hiroshi
1910Vice Admiral (Paymaster)Hirai Hiroshi, Sasaki Juzo, Takahashi Shiro
Rear Admiral (Paymaster)Kawada Kosaburo, Motomatsu Naoto
1911Vice Admiral (Paymaster)Araki Hikosuke, Otsuka Takeo, Suzuki Toru
Rear Admiral (Paymaster)Ikeda Heisaku, Kuwakubo Toshitsugu, Nanri Masaharu
1912Vice Admiral (Paymaster)Honda Masuzo, Kanaya Takaichi, Motegi Tomoji
Rear Admiral (Paymaster)Takamatsu Chozo
1913Vice Admiral (Paymaster)Hisatake Kaizo
Rear Admiral (Paymaster)Ishiguro Toshiyoshi, Kano Kinzaburo
1th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Kataoka Kakutaro, Konno Ikuya, Yamamoto Ushinosuke
Rear Admiral (Paymaster)Arakawa Shin, Kuwabara Ken, Sano Yoshisue, Yoshimura Takeo
2th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Morishima Taneo, Shirakami Kimitaro, Yokoo Iwao, Yonehana Tokutaro
Rear Admiral (Paymaster)Korekawa Junosuke, Suzuki Tsuneji, Watanabe Sasuke
3th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Nakamura Teisuke, Nishino Sadaichi, Tamemoto Hiroatsu, Yamamoto Kameji
Rear Admiral (Paymaster)Hayakawa Teikichi, Inui Toshitaka, Kato Nobuo, Kawamura Ko, Kuratomi Tomogoro, Yamaguchi Hajime, Yoshikawa Sunao
4th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Omatsuzawa Bumpei
Rear Admiral (Paymaster)Adachi Matahiko, Aiura Jiro, Iwasaki Mitsu, Kidera Kanji, Kuwabara Hideo, Miyakawa Goro, Oka Yasuzo
5th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Inaoka Arata, Iwanari Yoshimitsu, Kitamura Motoharu, Kitazaki Kitaru, Nagano Masatoshi, Shimazu Izuo, Suzuki Hisashi, Torii Shinichi
6th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Araki Shinichi, Igawa Kazuo, Kiyofuji Katsuji, Maida Chikaji, Miyamoto Masamitsu, Nambu Chuzo, Shimazu Soji, Tomatsu Nobuzo, Tsutsumi Kyoji
7th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Nakagaki Sengoro, Tokita Gonzo
8th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Furukawa Kaneyoshi
Captain (Paymaster)Hatsumi Eigoro, Taira Tokiji, Yamaoki Hoichi
9th class, NPA Captain (Paymaster)Matsunoya Takesaburo, Oku Sanji
10th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Matsuoka Kaichi
Captain (Paymaster)Osuga Sadaki
11th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Usui Shozo, Yamamoto Tohei
13th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Yukifuji Nobuo