Shimizu Mitsumi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Vice Admiral Shimizu Mitsumi 清水光美 (16 Mar 1888 - 5 May 1971) was a Japanese Naval officer.

History

date rank title job
21 Nov 1908 Midshipman
15 Jan 1910 Sublieutenant
1 Dec 1911 Lieutenant JG
1 Dec 1914 Lieutenant
1 Dec 1920 Lt Commander
1 Dec 1925 Commander
30 Nov 1929 Captain
15 Nov 1935 Rear Admiral
15 Nov 1939 Vice Admiral
21 Feb 1944 Reserve

履歴


Preceded by
Nomura Naokuni
CinC, 3rd China Expeditionary Fleet
30 Sept 1940 - 5 Jul 1941
Succeeded by
Sugiyama Rokuzo
Preceded by
Hirata Noboru
CinC, Sixth Fleet
21 Jul 1941 - 16 Mar 1942
Succeeded by
Komatsu Teruhisa
Preceded by
Takasu Shiro
CinC, First Fleet
14 Jul 1942 - 20 Oct 1943
Succeeded by
Nagumo Chuichi
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney
36th class of Naval Academy
Admiral Nagumo Chuichi, Sawamoto Yorio, Tsukahara Nishizo
Vice Admiral Hirose Masatsune, Horie Rokuro, Hosogaya Boshiro, Kondo Eijiro, Kumaoka Yuzuru, Mito Shunzo, Miyata Giichi, Myoga Hideo, Niimi Masaichi, Sakamoto Ikuta, Sato Ichiro, Shimizu Mitsumi, Sunagawa Kaneo, Takahashi Ibo, Yamamoto Koki
Rear Admiral Amari Tsuneo, Fukuzawa Tetsushiro, Ishido Yuzo, Itokawa Suetada, Iwaihara Fuchina, Kashiwagi Ei, Kojima Kentaro, Kubota Hisaharu, Matsuno Seizo, Nakajima Kiyonobu, Nakamaruo Yoshizo, Nakasugi Kyujiro, Narita Jiro, Noda Kenzo, Okano Ikkan, Oshima Shiro, Saito Jiro, Seki Tei, Shibuya Shusaku, Shimizu Ryutaro, Suzuki Kasuke, Suzuki Kozo, Takahashi Hideo, Takeda Rokukichi, Tamaki Toshiharu, Tange Kunji, Terada Kokichi, Waki Kanae, Yamaguchi Minoru, Yokoyama Sugao, Yokoyama Tokujiro, Yoshida Tsunemitsu, Yukishita Katsumi
Sublieutenant Prince Tanehito