Shigenaga Kazue

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Rear Admiral Shigenaga Kazue 重永主計 (2 Jan 1898 - 1 Mar 1964) was Japanese naval officer.

History

date rank title job
2 Jan 1898 born
21 Nov 1918 Midshipman Crew, Azuma
1 Aug 1919 Sublieutenant Crew, Aso
25 Sept 1919 Crew, Yakumo
7 May 1920 Crew, Haruna
1 Dec 1920 Student, Basic course, Naval Torpedo School
20 May 1921 Student, Basico course, Naval Gunnery School
1 Dec 1921 Lieutenant JG Crew, Ise
26 Oct 1922 Crew, Destroyer No.2
1 Dec 1923 Student, Advanced course, Naval Gunnery School
1 Dec 1924 Lieutenant Division commander, Iwate
1 Jun 1925 Crew, Iwate
20 Apr 1926 Division commander, Kongo
1 Dec 1926 Instructor / Secretary, Naval Academy
10 Dec 1928 Student, A-course, Naval College
30 Nov 1929 Lt Commander
1 Dec 1930 Deputy Gunner / Division commander, Ise
7 Sept 1931 Chief Gunner, Kiso
1 Dec 1931 Division commander / Instructor, Yokosuka Seaman Corps
15 Nov 1932 Chief Gunner, Asama
6 Aug 1934 Attendant, Naval General Staff / Attendant, Ministry of Navy
1 Sept 1934 Adjutant, Ministry of Navy / Secretary to Minister of Navy
15 Nov 1934 Commander
18 Jun 1936 Staff, 11th Squadron
15 Nov 1937 Member, Kure Naval District
1 Dec 1937 Executive officer, Mikuma
1 Nov 1938 Staff, 3rd Squadron
15 Nov 1939 Captain Attendant, Naval Shipping Command / Supervisor, Shipping and Ordnance, Naval Shipping Command / Attendant, Kure Naval District / Supervisor, Osaka / Supervisor, Kobe
20 Jan 1940 Attendant, Naval Shipping Command / Supervisor, Shipping and Ordnance, Naval Shipping Command / Attendant, Kure Naval District / Supervisor, Osaka / Inspector, Osaka / Supervisor, Kobe / Inspector, Kobe
15 Mar 1940 Staff, Hanshin Naval Command
19 Oct 1940 Staff, Kure Naval District / Staff, Fortress Shimonoseki
23 Jan 1941 Staff, Kure Naval District / Staff, Fortress Shimonoseki / Staff, Fortress Hoyo / Staff, Fortress Yura
28 Jun 1941 Staff, Kure Naval District / Staff, Fortress Shimonoseki / Staff, Fortress Hoyo / Staff, Fortress Yura / Staff, Middle Army / Staff, Western Army
20 Nov 1941 Staff, Kure Naval District / Staff, Fortress Shimonoseki / Staff, Fortress Hoyo / Staff, Middle Army / Staff, Western Army
15 Jun 1942 Attendant, First Southern Expeditionary Fleet HQ
25 Jun 1942 Commanding officer, Kashii
7 Jan 1943 Member, Kure Naval District
20 Jan 1943 Commanding officer, Chikuma
7 Jan 1944 Member, Yokosuka Naval District
25 Jan 1944 Commanding officer, Haruna
15 Oct 1944 Rear Admiral
20 Dec 1944 Member, Kure Naval District
10 Jan 1945 Member, Takao Guard District
15 Jan 1945 Vice Chief of Staff, Takao Guard District
1 Apr 1945 Vice Chief of Staff, Takao Guard District / Naval Liaison in Taipei
10 Apr 1945 Vice Chief of Staff, Takao Guard District / Naval Liaison in Taipei / Vice Chief of Staff, Tenth Area Army
10 May 1945 Vice Chief of Staff, Takao Guard District / Naval Liaison in Taipei / Vice Chief of Staff, First Air Fleet / Chief Superviros, Shipping and Ordnance, Naval Shipping Command / Chief Supervisor, Taiwan / Chief Inspector, Taiwan / Vice Chief of Staff, Tenth Area Army
15 Jun 1945 Vice Chief of Staff, Takao Guard District / Chief Supervisor, Taiwan / Chief Inspector, Taiwan
30 Apr 1946 reserved
1 Mar 1964 died (66)


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


46th class of Naval Academy
Vice AdmiralInoguchi Toshihira, Kaizuka Takeo, Sugiura Kaju, Yasuda Yoshitatsu
Rear AdmiralAbe Toshio, Fukaya Sokichi, Goto Mitsutaro, Hirai Masahira, Horiuchi Shigetada, Ishihara Itsu, Iwagami Eiju, Izuchi Masuzo, Kagawa Kiyoto, Kamei Yoshio, Katsuta Haruo, Kawai Shigezo, Kondo Katsuji, Kondo Saburo, Konishi Seizo, Kubota Toshi, Maeda Tadashi, Matsuo Minoru, Miki Takahide, Miyazaki Shigetoshi, Miyazaki Takeji, Niijima Nobuo, Nomura Tomekichi, Norimitsu Saiji, Ogawa Nobuki, Oya Goichi, Saito Taizo, Sakaibara Shigematsu, Sakata Yoshito, Shigenaga Kazue, Shimizu Toshio, Sugimoto Yutaka, Takada Sakae, Takada Toshitane, Takeuchi Kaoru, Tomari Mitsuyoshi, Tsuzuki Teiichi, Umetani Kaoru, Yamada Yuji, Yamaki Akira, Yamamoto Chikao, Yamamoto Iwata, Yanagisawa Kuranosuke, Yokoi Toshiyuki
Lt CommanderPrince Takehiko