Qi (Southern Qi)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Qi 齊, aka Southern Qi 南齊

Emperors

list of emperors

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Taizu 太祖 Gao Huangdi 高皇帝 Xiao Daocheng 蕭道成 23 Apr 479 8 Mar 482 479-482 Jianyuan 建元
Shizu 世祖 Wu Huangdi 武皇帝 Xiao Ze 蕭賾 8 Mar 482 30 Jul 493 483-493 Yongming 永明
Xiao Zhaoye 蕭昭業 30 Jul 493 22 Jul 494 494 Longchang 隆昌 Yuilin Wang 鬱林王
Xiao Zhaowen 蕭昭文 25 Jul 494 22 Oct 494 494 Yanxing 延興 Hailing Wang 海陵王
Gaozong 高宗 Ming Huangdi 明皇帝 Xiao Luan 蕭鸞 22 Oct 494 30 Jul 498 494-498 Jianwu 建武
498 Yongtai 永泰
Xiao Baojuan 蕭寶巻 30 Jul 498 6 Dec 501 499-501 Yongyuan 永元 Donghun Hou 東昏侯
He Huangdi 和皇帝 Xiao Baorong 蕭寶融 11 Mar 501 3 Apr 502 501-502 Zhongxing 中興

family tree

+- 蕭道生 Xiao Daosheng
| +- 5. Ming Di 明帝 Xiao Luan 蕭鸞 (494-498)
|   +- 6. Donghun Hou 東昏侯 Xiao Baojuan 蕭寶巻 (498-501)
|   +- 7. He Di 和帝 Xiao Baorong 蕭寶融 (501-502)
+- 1. Gao Di 高帝 Xiao Daocheng 蕭道成 (479-482)
  +- 2. Wu Di 武帝 Xiao Ze 蕭賾 (482-493)
   +- 世宗文皇帝文惠太子蕭長懋 (d. 492)
     +- 3. Yuilin Wang 鬱林王 Xiao Zhaoye 蕭昭業 (493-494)
     +- 4. Hailing Wang 海陵王 Xiao Zhaowen 蕭昭文 (494)

reference