Prince Tanehito of Arisugawa

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Sublieutenant Prince Tanehito of Arisugawa 有栖川栽仁王 Arisugawa no miya Tanehito ou (22 Sept 1887 - 7 Apr 1908) was a member of Japanese Imperial House, and Naval officer.

History

relations

ancestors

Paternal ancestors from Top ancestor

 1. Amaterasu (female)
 2. Amenooshiho
 3. Ninigi
 4. Fukiaezu
 5. Emperor Jinmu, Emperor of Japan
 6. Emperor Suizei, Emperor of Japan
 7. Emperor Annei, Emperor of Japan
 8. Emperor Itoku, Emperor of Japan
 9. Emperor Kosho, Emperor of Japan
 10. Emperor Koan, Emperor of Japan
 11. Emperor Korei, Emperor of Japan
 12. Emperor Kogen, Emperor of Japan
 13. Emperor Kaika, Emperor of Japan
 14. Emperor Sujin, Emperor of Japan
 15. Emperor Suinin, Emperor of Japan
 16. Emperor Keiko, Emperor of Japan
 17. Takeru
 18. Emperor Chuai, Emperor of Japan
 19. Emperor Ojin, Emperor of Japan
 20. Wakannuke
 21. Oodo
 22. Uhi
 23. Hikonushi
 24. Emperor Keitai, Emperor of Japan (450 - 7 Feb 531)
 25. Emperor Kimmei, Emperor of Japan (509 - 15 Apr 571)
 26. Emperor Bidatsu, Emperor of Japan (538 - 15 Aug 585)
 27. Prince Hikohito
 28. Emperor Jomei, Emperor of Japan (593 - 9 Oct 641)
 29. Emperor Tenji, Emperor of Japan (626 - 3 Dec 671)
 30. Prince Shiki of Japan (c.668 - 11 Aug 716)
 31. Emperor Konin, Emperor of Japan (13 Oct 709 - 23 Dec 781)
 32. Emperor Kanmu, Emperor of Japan (737 - 17 Mar 806)
 33. Emperor Saga, Emperor of Japan (7 Sept 786 - 15 Jul 842)
 34. Emperor Ninmyo, Emperor of Japan (810 - 21 Mar 850)
 35. Emperor Koko, Emperor of Japan (830 - 26 Aug 887)
 36. Emperor Uda, Emperor of Japan (5 May 867 - 19 Jul 931)
 37. Emperor Daigo, Emperor of Japan (18 Jan 885 - 29 Sept 930)
 38. Emperor Murakami, Emperor of Japan (2 Jun 926 - 25 May 967)
 39. Emperor Enyu, Emperor of Japan (2 Mar 959 - 12 Feb 991)
 40. Emperor Ichijo, Emperor of Japan (1 Jun 980 - 22 Jun 1011)
 41. Emperor Gosuzaku, Emperor of Japan (25 Nov 1009 - 18 Jan 1045)
 42. Emperor Gosanjo, Emperor of Japan (18 Jul 1034 - 7 May 1073)
 43. Emperor Shirakawa, Emperor of Japan (19 Jun 1053 - 7 Jul 1129)
 44. Emperor Horikawa, Emperor of Japan (9 Jul 1079 - 19 Jul 1107)
 45. Emperor Toba, Emperor of Japan (16 Jan 1103 - 2 Jul 1156)
 46. Emperor Goshirakawa, Emperor of Japan (11 Sept 1127 - 13 Mar 1192)
 47. Emperor Takakura, Emperor of Japan (3 Sept 1161 - 14 Jan 1181)
 48. Emperor Gotoba, Emperor of Japan (14 Jul 1180 - 22 Feb 1239)
 49. Emperor Tsuchimikado, Emperor of Japan (1 Nov 1195 - 11 Oct 1231)
 50. Emperor Gosaga, Emperor of Japan (26 Feb 1220 - 17 Feb 1272)
 51. Emperor Gofukakusa, Emperor of Japan (10 Jun 1243 - 16 Jul 1304)
 52. Emperor Fushimi, Emperor of Japan (23 Apr 1265 - 3 Sept 1317)
 53. Emperor Gofushimi, Emperor of Japan (3 Mar 1288 - 6 Apr 1336)
 54. Emperor Kogon, Emperor of Japan (9 Jul 1313 - 7 Jul 1364)
 55. Emperor Suko, Emperor of Japan (22 Apr 1334 - 13 Jan 1398)
 56. Prince Yoshihito, Prince of Fushimi (1351 - 20 Nov 1416)
 57. Prince Sadafusa, Prince of Fushimi (25 Mar 1372 - 29 Aug 1456)
 58. Emperor Gohanazono, Emperor of Japan (18 Jun 1419 - 27 Dec 1470)
 59. Emperor Gotsuchimikado, Emperor of Japan (25 May 1442 - 28 Sept 1500)
 60. Emperor Gokashiwabara, Emperor of Japan (20 Oct 1464 - 7 Apr 1526)
 61. Emperor Gonara, Emperor of Japan (23 Dec 1496 - 5 Sept 1557)
 62. Emperor Ogimachi, Emperor of Japan (29 May 1517 - 5 Jan 1593)
 63. Prince Sanehito of Japan (23 Apr 1552 - 24 Jul 1586)
 64. Emperor Goyozei, Emperor of Japan (15 Dec 1571 - 26 Aug 1617)
 65. Emperor Gomizunoo, Emperor of Japan (4 Jun 1596 - 19 Aug 1680)
 66. Emperor Reigen, Emperor of Japan (25 May 1654 - 6 Aug 1732)
 67. Prince Yorihito, Prince of Arisugawa (10 Sept 1713 - 22 Oct 1769)
 68. Prince Orihito, Prince of Arisugawa (2 Jul 1754 - 20 Feb 1820)
 69. Prince Tsuguhito, Prince of Arisugawa (19 Dec 1784 - 28 Feb 1845)
 70. Prince Takahito, Prince of Arisugawa (5 Jan 1812 - 24 Jan 1886)
 71. Prince Takehito, Prince of Arisugawa (13 Jan 1862 - 10 Jul 1913)
 72. Prince Tanehito of Arisugawa (22 Sept 1887 - 7 Apr 1908)


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


36th class of Naval Academy
AdmiralNagumo Chuichi, Sawamoto Yorio, Tsukahara Nishizo
Vice AdmiralHirose Masatsune, Horie Rokuro, Hosogaya Boshiro, Kondo Eijiro, Kumaoka Yuzuru, Mito Shunzo, Miyata Giichi, Myoga Hideo, Niimi Masaichi, Sakamoto Ikuta, Sato Ichiro, Shimizu Mitsumi, Sunagawa Kaneo, Takahashi Ibo, Yamamoto Koki
Rear AdmiralAmari Tsuneo, Fukuzawa Tetsushiro, Ishido Yuzo, Itokawa Suetada, Iwaihara Fuchina, Kashiwagi Ei, Kojima Kentaro, Kubota Hisaharu, Matsuno Seizo, Nakajima Kiyonobu, Nakamaruo Yoshizo, Nakasugi Kyujiro, Narita Jiro, Noda Kenzo, Okano Ikkan, Oshima Shiro, Saito Jiro, Seki Tei, Shibuya Shusaku, Shimizu Ryutaro, Suzuki Kasuke, Suzuki Kozo, Takahashi Hideo, Takeda Rokukichi, Tamaki Toshiharu, Tange Kunji, Terada Kokichi, Waki Kanae, Yamaguchi Minoru, Yokoyama Sugao, Yokoyama Tokujiro, Yoshida Tsunemitsu, Yukishita Katsumi
SublieutenantPrince Tanehito