Prince Takehiko, Prince of Yamashina

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Lieutenant Commander Prince Takehiko, Prince of Yamashina 山階宮武彦王 Yamashina no miya Takehiko ou (13 Feb 1898 - 10 Aug 1987) was a member of Japanese Imperial House, and Naval officer.

在任

昭和22(1947)年10月14日皇籍離脱、山階武彦と名乗る。

親族

尊属

配偶

 • 賀陽宮佐紀子女王 明治36(1903)年 3月30日~大正12(1923)年 9月 1日。大正11(1922)年 7月19日結婚。

relations

paternal ancestors from Top ancestor

 1. Amaterasu (female)
 2. Amenooshiho
 3. Ninigi
 4. Fukiaezu
 5. Emperor Jinmu, Emperor of Japan
 6. Emperor Suizei, Emperor of Japan
 7. Emperor Annei, Emperor of Japan
 8. Emperor Itoku, Emperor of Japan
 9. Emperor Kosho, Emperor of Japan
 10. Emperor Koan, Emperor of Japan
 11. Emperor Korei, Emperor of Japan
 12. Emperor Kogen, Emperor of Japan
 13. Emperor Kaika, Emperor of Japan
 14. Emperor Sujin, Emperor of Japan
 15. Emperor Suinin, Emperor of Japan
 16. Emperor Keiko, Emperor of Japan
 17. Takeru
 18. Emperor Chuai, Emperor of Japan
 19. Emperor Ojin, Emperor of Japan
 20. Wakannuke
 21. Oodo
 22. Uhi
 23. Hikonushi
 24. Emperor Keitai, Emperor of Japan (450 - 7 Feb 531)
 25. Emperor Kimmei, Emperor of Japan (509 - 15 Apr 571)
 26. Emperor Bidatsu, Emperor of Japan (538 - 15 Aug 585)
 27. Prince Hikohito
 28. Emperor Jomei, Emperor of Japan (593 - 9 Oct 641)
 29. Emperor Tenji, Emperor of Japan (626 - 3 Dec 671)
 30. Prince Shiki of Japan (c.668 - 11 Aug 716)
 31. Emperor Konin, Emperor of Japan (13 Oct 709 - 23 Dec 781)
 32. Emperor Kanmu, Emperor of Japan (737 - 17 Mar 806)
 33. Emperor Saga, Emperor of Japan (7 Sept 786 - 15 Jul 842)
 34. Emperor Ninmyo, Emperor of Japan (810 - 21 Mar 850)
 35. Emperor Koko, Emperor of Japan (830 - 26 Aug 887)
 36. Emperor Uda, Emperor of Japan (5 May 867 - 19 Jul 931)
 37. Emperor Daigo, Emperor of Japan (18 Jan 885 - 29 Sept 930)
 38. Emperor Murakami, Emperor of Japan (2 Jun 926 - 25 May 967)
 39. Emperor Enyu, Emperor of Japan (2 Mar 959 - 12 Feb 991)
 40. Emperor Ichijo, Emperor of Japan (1 Jun 980 - 22 Jun 1011)
 41. Emperor Gosuzaku, Emperor of Japan (25 Nov 1009 - 18 Jan 1045)
 42. Emperor Gosanjo, Emperor of Japan (18 Jul 1034 - 7 May 1073)
 43. Emperor Shirakawa, Emperor of Japan (19 Jun 1053 - 7 Jul 1129)
 44. Emperor Horikawa, Emperor of Japan (9 Jul 1079 - 19 Jul 1107)
 45. Emperor Toba, Emperor of Japan (16 Jan 1103 - 2 Jul 1156)
 46. Emperor Goshirakawa, Emperor of Japan (11 Sept 1127 - 13 Mar 1192)
 47. Emperor Takakura, Emperor of Japan (3 Sept 1161 - 14 Jan 1181)
 48. Emperor Gotoba, Emperor of Japan (14 Jul 1180 - 22 Feb 1239)
 49. Emperor Tsuchimikado, Emperor of Japan (1 Nov 1195 - 11 Oct 1231)
 50. Emperor Gosaga, Emperor of Japan (26 Feb 1220 - 17 Feb 1272)
 51. Emperor Gofukakusa, Emperor of Japan (10 Jun 1243 - 16 Jul 1304)
 52. Emperor Fushimi, Emperor of Japan (23 Apr 1265 - 3 Sept 1317)
 53. Emperor Gofushimi, Emperor of Japan (3 Mar 1288 - 6 Apr 1336)
 54. Emperor Kogon, Emperor of Japan (9 Jul 1313 - 7 Jul 1364)
 55. Emperor Suko, Emperor of Japan (22 Apr 1334 - 13 Jan 1398)
 56. Prince Yoshihito, Prince of Fushimi (1351 - 20 Nov 1416)
 57. Prince Sadafusa, Prince of Fushimi (25 Mar 1372 - 29 Aug 1456)
 58. Prince Sadatsune, Prince of Fushimi (19 Dec 1425 - 3 Jul 1474)
 59. Prince Kunitaka, Prince of Fushimi (2 Feb 1456 - 19 Mar 1532)
 60. Prince Sadaatsu, Prince of Fushimi (March 1488 - 25 Jul 1572)
 61. Prince Kunisuke, Prince of Fushimi (20 Mar 1513 - 26 Mar 1563)
 62. Prince Sadayasu, Prince of Fushimi (21 Jan 1547 - 15 Apr 1568)
 63. Prince Kuninobu, Prince of Fushimi (4 Apr 1566 - 25 Nov 1621)
 64. Prince Sadakiyo, Prince of Fushimi (1596 - 4 Jul 1654)
 65. Prince Sadayuki, Prince of Fushimi (27 May 1632 - 18 May 1694)
 66. Prince Kuninaga, Prince of Fushimi (28 Mar 1676 - 21 Oct 1726)
 67. Prince Sadatake, Prince of Fushimi (21 Dec 1700 - 22 Jul 1754)
 68. Prince Kuniyori, Prince of Fushimi (28 Oct 1733 - 7 Sept 1802)
 69. Prince Sadayoshi, Prince of Fushimi (10 Dec 1775 - 21 Jan 1841)
 70. Prince Akira, Prince of Yamashina (2 Sept 1816 - 17 Feb 1898)
 71. Prince Kikumaro, Prince of Yamashina (3 Jul 1873 - 2 May 1908)
 72. Prince Takehiko, Prince of Yamashina (13 Feb 1898 - 10 Aug 1987)


Japanese Imperial House
Preceded by
Prince Kikumaro
Prince of Yamashina
1908 - 1947
abolished
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney
46th class of Naval Academy
Vice Admiral Inoguchi Toshihira, Kaizuka Takeo, Sugiura Kaju, Yasuda Yoshitatsu
Rear Admiral Abe Toshio, Fukaya Sokichi, Goto Mitsutaro, Hirai Masahira, Horiuchi Shigetada, Ishihara Itsu, Iwagami Eiju, Izuchi Masuzo, Kagawa Kiyoto, Kamei Yoshio, Katsuta Haruo, Kawai Shigezo, Kondo Katsuji, Kondo Saburo, Konishi Seizo, Kubota Toshi, Maeda Tadashi, Matsuo Minoru, Miki Takahide, Miyazaki Shigetoshi, Miyazaki Takeji, Niijima Nobuo, Nomura Tomekichi, Norimitsu Saiji, Ogawa Nobuki, Oya Goichi, Saito Taizo, Sakaibara Shigematsu, Sakata Yoshito, Shigenaga Kazue, Shimizu Toshio, Sugimoto Yutaka, Takada Sakae, Takada Toshitane, Takeuchi Kaoru, Tomari Mitsuyoshi, Tsuzuki Teiichi, Umetani Kaoru, Yamada Yuji, Yamaki Akira, Yamamoto Chikao, Yamamoto Iwata, Yanagisawa Kuranosuke, Yokoi Toshiyuki
Lt Commander Prince Takehiko