President of Republic of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

President of the Republic of China 中華民國總統

Presidents

no date start date end name note
1 1 Jan 1912 10 Mar 1912 Sun Wen 孫文 Provisional President
2 10 Mar 1912 10 Oct 1913 Yuan Shikai 袁世凱
1 10 Oct 1913 6 Jun 1916 Yuan Shikai 袁世凱 President
2 7 Jun 1916 17 Jul 1917 Li Yuanhong 黎元洪
3 17 Jul 1917 10 Oct 1918 Feng Guozhang 馮國璋
4 10 Oct 1918 2 Jun 1922 Xu Shichang 徐世昌
2 Jun 1922 11 Jun 1922 Zhou Ziqi 周自齊 acting
5 11 Jun 1922 13 Jun 1923 Li Yuanhong 黎元洪
14 Jun 1923 10 Oct 1923 Gao Lingwei 高凌霨 acting
6 10 Oct 1923 2 Nov 1924 Cao Kun 曹錕
2 Nov 1924 24 Nov 1924 Huang Fu 黃郛 acting
7 24 Nov 1924 20 Apr 1926 Duan Qirui 段祺瑞
20 Apr 1926 13 May 1926 Hu Weide 胡惟德 acting
13 May 1926 22 Jun 1926 Yan Huiqing 顏惠慶 acting
22 Jun 1926 1 Oct 1926 Du Xigui 杜錫珪 acting
1 Oct 1926 17 Jun 1927 Gu Weijun 顧維鈞 acting
8 18 Jun 1927 2 Jun 1928 Zhang Zuolin 張作霖
1 7 Feb 1928 10 Oct 1928 Tan Yankai 譚延闓 Chairman of National Government
2 10 Oct 1928 15 Dec 1931 Jiang Zhongzheng 蔣中正
3 15 Dec 1931 1 Aug 1943 Lin Sen 林森
4 1 Aug 1943 20 May 1948 Jiang Zhongzheng 蔣中正
1 20 May 1948 21 Jan 1949 Jiang Zhongzheng 蔣中正 President
21 Jan 1949 1 Mar 1950 Li Zongren 李宗仁 acting
20 Nov 1949 1 Mar 1950 Yan Xishan 閻錫山 acting
1 1 Mar 1950 5 Apr 1975 Jiang Zhongzheng 蔣中正 died in office
2 6 Apr 1975 20 May 1978 Yan Jiagan 嚴家淦
3 20 May 1978 13 Jan 1988 Jiang Jingguo 蔣經國 died in office
4 13 Jan 1988 20 May 2000 Li Denghui 李登輝
5 20 May 2000 20 May 2008 Chen Shuibian 陳水扁
6 20 May 2008 20 May 2016 Ma Yingjiu 馬英九
7 20 May 2016 Cai Yingwen 蔡英文 incumbent

Vice Presidents

no date start date end name note
1 1 Jan 1912 6 Jun 1916 Li Yuanhong 黎元洪
2 6 Jun 1916 17 Jul 1917 Feng Guozhang 馮國璋
1 20 May 1948 12 Mar 1954 Li Zongren 李宗仁
2 20 May 1954 5 Mar 1965 Chen Cheng 陳誠 died in office
3 20 May 1966 5 Apr 1975 Yan Jiagan 嚴家淦
4 20 May 1978 19 May 1984 Xie Dongmin 謝東閔
5 20 May 1984 13 Jan 1988 Li Denghui 李登輝
6 20 May 1990 19 May 1996 Li Yuancu 李元簇
7 20 May 1996 19 May 2000 Lian Zhan 連戰
8 20 May 2000 19 May 2008 Lu Xiulian 呂秀蓮
9 20 May 2008 19 May 2012 Xiao Wanchang 蕭萬長
10 20 May 2012 19 May 2016 Wu Dunyi 吳敦義
11 20 May 2016 Chen Jianren 陳建仁 incumbent

reference