Peerage in Japan (1913-1926)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search
no surname final grade category detail date ennobled first grade head of house note
Tokudaiji Baron Court noble 5 Nov 1913 Baron Tsunemaro branch of Duke Tokudaiji
Tokugawa Baron Feudal landowner 5 Nov 1913 Baron Makoto branch of Duke Tokugawa (separated line)
Matsuda Baron New peer government official 19 Jan 1914 Baron Masahisa, Masayuki
Furukawa Baron New peer industry 1 Dec 1915 Baron Toranosuke, Jujun
Hozumi Baron New peer education 1 Dec 1915 Baron Nobushige, Shigetoo
Mitsui Baron New peer industry 1 Dec 1915 Baron Takayasu, Takakiyo, Takahiro
Morimura Baron New peer industry 1 Dec 1915 Baron Ichizaemon, Ichizaemon
Okura Baron New peer industry 1 Dec 1915 Baron Kihachiro, Kishichiro
Omori Baron New peer government official 1 Dec 1915 Baron Shoichi, Kaichi, Shunichi
Tanaka Baron New peer government official 1 Dec 1915 Baron Yoshio, Mitsuo
Yamakawa Baron New peer education 1 Dec 1915 Baron Kenjiro, Makoto 21 Mar 1943 extinct
Yokota Baron New peer government official 1 Dec 1915 Baron Kuniomi, Suke
Oka Baron New peer Army 6 Jul 1916 Baron Ichinosuke, Haruo, Ichiro
Kamio Baron New peer Army 14 Jul 1916 Baron Mitsuomi, Kiichi, Kozo
Kato Baron New peer Navy 14 Jul 1916 Baron Sadakichi, Yasukuni 14 Oct 1946 abandon succession right
Shimamura Baron New peer Navy 14 Jul 1916 Baron Hayao, Hatsutaro
Yashiro Baron New peer Navy 14 Jul 1916 Baron Rokuro, Gorozo
Matsuoka Baron New peer government official 14 Aug 1917 Baron Yasukowa, Kimpei
Okuda Baron New peer government official 14 Aug 1917 Baron Takero, Takero
Aoyama Baron New peer education 14 Dec 1917 Baron Tanemichi, Tetsuzo
Masuda Baron New peer industry 26 Nov 1918 Baron Takashi, Taro
Sonoda Baron New peer industry 26 Nov 1918 Baron Kokichi, Takehiko
Takahashi Baron New peer government official 26 Nov 1918 Baron Shinkichi, Shinhachi, Shinji
Konoe Viscount Court noble 9 Jan 1919 Viscount Hidemaro branch of Duke Konoe, 31 May 1946 renounce
Nabeshima Baron Feudal landowner 9 Jan 1919 Baron Teijiro, Naosada, Naoyoshi branch of Marquis Nabeshima
Akashi Baron New peer Army 24 Oct 1919 Baron Motojiro, Motonaga
Furuichi Baron New peer government official 27 Dec 1919 Baron Koi, Rokuzo
Kawasaki Baron New peer industry 13 Jan 1920 Baron Yoshitaro, Takenosuke 13 Apr 1946 abandon succession right
Yasukawa Baron New peer industry 13 Jan 1920 Baron Keiichiro 30 Nov 1934 abandon succession right
Yamashina Marquis ex-Prince 24 Jul 1920 Marquis Yoshimaro
Ijuin Baron New peer diplomat 7 Sep 1920 Baron Hikokichi, Toraichi
Kato Viscount New peer Navy 7 Sep 1920 Baron Tomozaburo, Takayoshi 24 Aug 1923 Viscount
Matsui Baron New peer diplomat 7 Sep 1920 Baron Keishiro 4 Jun 1946 abandon succession right
Shidehara Baron New peer government official 7 Sep 1920 Baron Kijuro
Tanaka Baron New peer Army 7 Sep 1920 Baron Giichi, Tatsuo
Yamamoto Baron New peer industry 7 Sep 1920 Baron Tatsuo
Otani Baron New peer Army 28 Dec 1920 Baron Kikuzo 26 Nov 1923 abandon succession right
Oi Baron New peer Army 18 Apr 1921 Baron Shigemoto
Maeda Baron New peer government official 11 Aug 1921 Baron Masana, Shoichi, Yugo, Sansuke 24 Jan 1939 renounce
Uchiyama Baron New peer Army 26 Nov 1921 Baron Kojiro, Naoaki
Yamagata Baron New peer 1 Feb 1922 Baron Arimitsu branch of Duke Yamagata
Tachibana Baron New peer Army 16 Oct 1923 Baron Koichiro, Kaoru
Kuni Marquis ex-Prince 25 Oct 1923 Marquis Kuni Kunihisa, Saneharu
Hirayama Baron New peer government official 11 Feb 1924 Baron Shigenobu, Yozaburo
Kitazato Baron New peer education 11 Feb 1924 Baron Shibasaburo 13 Jun 1931 abandon succession right
Okano Baron New peer government official 18 Dec 1925 Baron Keijiro, Setsu
Kuratomi Baron New peer government official 26 Oct 1926 Baron Yuzaburo, Hitoshi
Hiranuma Baron New peer government official 28 Oct 1926 Baron Kiichiro
Tomii Baron New peer government official 28 Oct 1926 Baron Masaakira, Shu
Kacho Marquis ex-Prince 7 Dec 1926 Marquis Hironobu

reference