Nagumo Chuichi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Admiral (post.) Nagumo Chuichi 南雲忠一 (25 Mar 1887 - 8 Jul 1944) was a Japanese Naval officer. 36th class of Naval Academy (8th place out of 191 graduates).

History

date rank title job
25 Mar 1887 born
21 Nov 1908 Midshipman Crew, Soya
2 Aug 1909 Crew, Nisshin
1 Dec 1909 Crew, Niitaka
15 Jan 1910 Sublieutenant
5 May 1910 Crew, Asama
20 Apr 1911 Student, Basic course, Naval Gunnery School
4 Aug 1911 Student, Basic course, Naval Torpedo School
1 Dec 1911 Lieutenant JG
20 Dec 1911 Crew, Aki
24 May 1913 Crew, Hatsuyuki
1 Dec 1913 Student, B-course, Naval College
27 May 1914 Student, Advanced course, Naval Torpedo School
1 Dec 1914 Lieutenant Equipment officer, Naval Shipping Command
15 Dec 1914 Division commander, Kirishima / Equipment officer, Naval Shipping Command
19 Apr 1915 Division commander, Kirishima
13 Dec 1915 Crew, Sugi
1 Dec 1916 Staff, 4th Squadron
13 Apr 1917 Staff, Third Task Fleet
12 Dec 1917 Member, Yokosuka Naval District
15 Dec 1917 Destroyer Commanding officer, Kisaragi
1 Dec 1918 Student, A-course, Naval College
1 Dec 1920 Lt Commander Destroyer Commanding officer, Momi
1 Nov 1921 Staff, 1st Torpedo Squadron
1 Dec 1922 Staff, 1st Section, 1st Division, Naval General Staff
1 Nov 1923 Staff, 1st Section, 1st Division, Naval General Staff / Instructor, Naval College
1 Dec 1924 Commander
1 Jun 1925 Member, Yokosuka Naval District (Official trip to Europe, US)
20 Feb 1926 return
20 Mar 1926 Commanding officer, Saga
15 Oct 1926 Commanding officer, Uji
15 Nov 1927 Instructor, Naval College
30 Nov 1929 Captain Commanding officer, Naka
1 Dec 1930 Commanding officer, 11th Destroyer Unit
10 Oct 1931 Chief, 2nd Section, 1st Division, Naval General Staff
1 Oct 1933 Chief, 2nd Section, 1st Bureau, Naval General Staff
15 Nov 1933 Commanding officer, Takao
15 Nov 1934 Commanding officer, Yamashiro
15 Nov 1935 Rear Admiral Commander, 1st Torpedo Squadron
1 Dec 1936 Commander, 8th Squadron
15 Nov 1937 Superintendent, Naval Torpedo School
15 Nov 1938 Commander, 3rd Squadron
15 Nov 1939 Vice Admiral
1 Nov 1940 Commandant, Naval College
10 Apr 1941 Commander-in-chief, First Air Fleet
14 Jul 1942 Commander-in-chief, Third Fleet
11 Nov 1942 Commander-in-chief, Sasebo Naval District
21 Jun 1943 Commander-in-chief, Kure Naval District
20 Oct 1943 Commander-in-chief, First Fleet
25 Feb 1944 Attendant, Naval General Staff
4 Mar 1944 Commander-in-chief, Central Pacific Area Fleet / Commander-in-chief, Fourteenth Air Fleet
8 Jul 1944 Admiral killed in action (57)


military assignment
Preceded by
Hosogaya Boshiro
Superintendent, Naval Torpedo School
15 Nov 1937 - 15 Nov 1938
Succeeded by
Ozawa Jisaburo
Preceded by
Sawamoto Yorio
Commandant, Naval College
1 Nov 1940 - 10 Apr 1941
Succeeded by
Abe Kasuke
New creation
Commander-in-chief, First Air Fleet
10 Apr 1941 - 14 Jul 1942
reorg'd
reorg'd
Commander-in-chief, Third Fleet
14 Jul 1942 - 11 Nov 1942
Succeeded by
Ozawa Jisaburo
Preceded by
Tanimoto Umataro
Commander-in-chief, Sasebo Naval District
11 Nov 1942 - 21 Jun 1943
Succeeded by
Komatsu Teruhisa
Preceded by
Takahashi Ibo
Commander-in-chief, Kure Naval District
21 Jun 1943 - 20 Oct 1943
Succeeded by
Nomura Naokuni
Preceded by
Shimizu Mitsumi
Commander-in-chief, First Fleet
20 Oct 1943 - 25 Feb 1944
abolished
New creation
Commander-in-chief, Central Pacific Area Fleet
4 Mar 1944 - 8 Jul 1944
abolished
New creation
Commander-in-chief, Fourteenth Air Fleet
4 Mar 1944 - 8 Jul 1944
abolished
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney
36th class of Naval Academy
Admiral Nagumo Chuichi, Sawamoto Yorio, Tsukahara Nishizo
Vice Admiral Hirose Masatsune, Horie Rokuro, Hosogaya Boshiro, Kondo Eijiro, Kumaoka Yuzuru, Mito Shunzo, Miyata Giichi, Myoga Hideo, Niimi Masaichi, Sakamoto Ikuta, Sato Ichiro, Shimizu Mitsumi, Sunagawa Kaneo, Takahashi Ibo, Yamamoto Koki
Rear Admiral Amari Tsuneo, Fukuzawa Tetsushiro, Ishido Yuzo, Itokawa Suetada, Iwaihara Fuchina, Kashiwagi Ei, Kojima Kentaro, Kubota Hisaharu, Matsuno Seizo, Nakajima Kiyonobu, Nakamaruo Yoshizo, Nakasugi Kyujiro, Narita Jiro, Noda Kenzo, Okano Ikkan, Oshima Shiro, Saito Jiro, Seki Tei, Shibuya Shusaku, Shimizu Ryutaro, Suzuki Kasuke, Suzuki Kozo, Takahashi Hideo, Takeda Rokukichi, Tamaki Toshiharu, Tange Kunji, Terada Kokichi, Waki Kanae, Yamaguchi Minoru, Yokoyama Sugao, Yokoyama Tokujiro, Yoshida Tsunemitsu, Yukishita Katsumi
Sublieutenant Prince Tanehito