Ministry of Education (PROC)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ministry of Education 中华人民共和国教育部

Ministers

no date start date end name note
1 19 Oct 1949 15 Nov 1952 Ma Xulun 马叙伦
2 15 Nov 1952 11 Feb 1958 Zhang Xiruo 张奚若
3 11 Feb 1958 22 Jul 1964 Yang Xiufeng 楊秀峰
Feb 1964 Oct 1964 Liu Jiping 刘季平 acting
4 22 Jul 1964 Jun 1970 He Wei 何伟
5 17 Jan 1975 13 Apr 1976 Zhou Rongxin 周荣鑫
6 Jan 1977 23 Feb 1979 Liu Xiyao 刘西尧
7 23 Feb 1979 4 May 1982 Jiang Nanxiang 蒋南翔
8 4 May 1982 18 Jun 1985 He Dongchang 何东昌
9 18 Jun 1985 12 Apr 1988 Li Peng 李鹏
10 12 Apr 1988 29 Mar 1993 Li Tieying 李铁映
11 29 Mar 1993 18 Mar 1998 Zhu Kaixuan 朱开轩
12 18 Mar 1998 17 Mar 2003 Chen Zhili 陈至立
13 17 Mar 2003 31 Oct 2009 Zhou Ji 周济
14 31 Oct 2009 2 Jul 2016 Yuan Guiren 袁贵仁
15 2 Jul 2016 Chen Baosheng 陈宝生 incumbent

reference