Minister of the Environment (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of the Environment 環境大臣 Kankyo Daijin

list of Ministers of the Environment

no date of
appointment
name administration note
21 Sept 2005 Koike Yuriko Koizumi 3
26 Sept 2006 Wakabayashi Masatoshi Abe (S) 1
27 Aug 2007 Kamoshita Ichiro Abe (S) 1
Fukuda (Y)
2 Aug 2008 Sato Tsutomu Fukuda (Y)
Aso
8 16 Sept 2009 Ozawa Sakihito Hatoyama (Y)
Kan
9 17 Sept 2010 Matsumoto Ryu Kan
10 27 Jun 2011 Eda Satsuki Kan
11 2 Sept 2011 Hosono Goshi Noda
12 1 Oct 2012 Nagahama Hiroyuki Noda
13 26 Dec 2012 Ishihara Nobuteru Abe (S) 2
14 3 Sept 2014 Mochizuki Yoshio Abe (S) 2
Abe (S) 3
15 7 Oct 2015 Marukawa Tamayo Abe (S) 3
16 3 Aug 2016 Yamamoto Koichi Abe (S) 3
17 3 Aug 2017 Nakagawa Masaharu Abe (S) 3 incumbent

reference