Minister of Welfare (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Welfare (厚生大臣 Kosei Daijin)

list of Ministers of Welfare

no date of
appointment
name administration note
1 11 Jan 1938 Kido Koichi Konoe 1
2 5 Jan 1939 Hirose Hisatada Hiranuma
3 30 Aug 1939 Ohara Naoshi Abe (N)
4 29 Nov 1939 Akita Kiyoshi Abe (N)
5 16 Jan 1940 Yoshida Shigeru Yonai
6 22 Jul 1940 Yasui Eiji Konoe 2
7 28 Sep 1940 Kanemitsu Tsuneo Konoe 2
8 18 Jul 1941 Koizumi Chikahiko Konoe 3
Tojo
9 22 Jul 1944 Hirose Hisatada Koiso
10 10 Feb 1945 Aikawa Katsuroku Koiso
11 7 Apr 1945 Okada Tadahiko Suzuki (K)
12 17 Aug 1945 Matsumura Kenzo Higashikuni
13 19 Oct 1945 Ashida Hitoshi Shidehara
14 22 May 1946 Kawai Yoshinari Yoshida 1
22 May 1947 Yoshida Shigeru Yoshida 1 acting
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
15 1 Jun 1947 Hitotsumatsu Sadayoshi Katayama
16 10 Mar 1948 Takeda Giichi Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
17 19 Oct 1948 Hayashi Joji Yoshida 2
Yoshida 3
28 28 Jun 1950 Kurokawa Takeo Yoshida 3
29 4 Jul 1951 Hashimoto Ryugo Yoshida 3
30 18 Jan 1952 Yoshitake Eichi Yoshida 3
31 30 Oct 1952 Yamagata Katsumi Yoshida 4
Yoshida 5
32 9 Jan 1954 Kusaba Ryuen Yoshida 5
10 Dec 1954

reference