Minister of Railway (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Railway (鉄道大臣 Tetsudo Daijin)

list of Ministers of Railway

no date of
appointment
name administration note
1 15 May 1920 Motoda Hajime Hara
Takahashi
2 12 Jun 1922 Oki Enkichi Kato (To)
3 2 Sep 1923 Yamanouchi Kazuji Yamamoto 2
4 7 Jan 1924 Komatsu Kenjiro Kiyoura
5 11 Jun 1924 Sengoku Mitsugu Kato (Ta)
Wakatsuki 1
6 3 Jun 1926 Inoue Tadashiro Wakatsuki 1
7 20 Apr 1927 Ogawa Heikichi Tanaka (G)
8 2 Jul 1929 Egi Tasuku Hamaguchi
Wakatsuki 2
9 10 Sep 1931 Hara Shujiro Wakatsuki 2
10 13 Dec 1931 Tokonami Takejiro Inukai
11 26 May 1932 Mitsuchi Chuzo Saito
12 8 Jul 1934 Uchida Nobunari Okada
13 9 Mar 1936 Maeda Yonezo Hirota
14 2 Feb 1937 Godo Takuo Hayashi
15 4 Jun 1937 Nakajima Chikuhei Konoe 1
16 5 Jan 1939 Maeda Yonezo Hiranuma
17 30 Aug 1939 Nagai Ryutaro Abe (N)
18 29 Nov 1939 Nagata Hidejiro Abe (N)
19 16 Jan 1940 Matsuno Tsuruhei Yonai
20 22 Jul 1940 Murata Shozo Konoe 2
21 28 Sep 1940 Ogawa Gotaro Konoe 2
22 18 Jul 1941 Murata Shozo Konoe 3
18 Oct 1941 Terashima Ken Tojo acting
23 2 Dec 1941 Hatta Yoshiaki Tojo 1 Nov 1943 reorganized

reference