Minister of Interior (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Interior 内務大臣 Naimu Daijin

list of Ministers of Interior

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Yamagata Aritomo Ito 1
Kuroda
24 Dec 1889 Yamagata Aritomo Yamagata 1 acting
2 15 May 1890 Saigo Tsugumichi Yamagata 1
Matsukata 1
3 1 Jun 1891 Shinagawa Yajiro Matsukata 1
4 11 Mar 1892 Soejima Taneomi Matsukata 1
8 Jun 1892 Matsukata Masayoshi Matsukata 1 acting
5 14 Jul 1892 Kono Togama Matsukata 1
6 8 Aug 1892 Inoue Kaoru Ito 2
7 15 Oct 1894 Nomura Yasushi Ito 2
3 Feb 1896 Yoshikawa Akimasa Ito 2 acting
8 14 Apr 1896 Itagaki Taisuke Ito 2
Matsukata 2
9 20 Sep 1896 Kabayama Sukenori Matsukata 2
10 12 Jan 1898 Yoshikawa Akimasa Ito 3
11 30 Jun 1898 Itagaki Taisuke Okuma 1
12 8 Nov 1898 Saigo Tsugumichi Yamagata 2
13 19 Oct 1900 Suematsu Kencho Ito 4
14 2 Jun 1901 Utsumi Tadakatsu Katsura 1
15 15 Jul 1903 Kodama Gentaro Katsura 1
12 Oct 1903 Katsura Taro Katsura 1
16 20 Feb 1904 Yoshikawa Akimasa Katsura 1
17 16 Sep 1905 Kiyoura Keigo Katsura 1
18 7 Jan 1906 Hara Takashi Saionji 1
19 14 Jul 1908 Hirata Tosuke Katsura 2
20 30 Aug 1911 Hara Takashi Saionji 2
21 21 Dec 1912 Oura Kanetake Katsura 3
22 20 Feb 1913 Hara Takashi Yamamoto 1
16 Apr 1914 Okuma Shigenobu Okuma 2 acting
23 7 Jan 1915 Oura Kanetake Okuma 2
30 Jul 1915 Okuma Shigenobu Okuma 2 acting
24 10 Aug 1915 Itsuki Kitokuro Okuma 2
25 9 Oct 1916 Goto Shimpei Terauchi
26 23 Apr 1918 Mizuno Rentaro Terauchi
27 29 Sep 1918 Tokonami Takejiro Hara
Takahashi
28 12 Jun 1922 Mizuno Rentaro Kato (To)
29 2 Sep 1923 Goto Shimpei Yamamoto 2
30 7 Jan 1924 Mizuno Rentaro Kiyoura
31 11 Jun 1924 Wakatsuki Reijiro Kato (Ta)
Wakatsuki 1
32 3 Jun 1926 Hamaguchi Osachi Wakatsuki 1
33 20 Apr 1927 Suzuki Kisaburo Tanaka (G)
4 May 1928 Tanaka Giichi Tanaka (G) acting
34 23 May 1928 Mochizuki Keisuke Tanaka (G)
35 2 Jul 1929 Adachi Kenzo Hamaguchi
Wakatsuki 2
36 13 Dec 1931 Nakahashi Tokugoro Inukai
16 Mar 1932 Inukai Tsuyoshi Inukai acting
37 25 Mar 1932 Suzuki Kisaburo Inukai
38 26 May 1932 Yamamoto Tatsuo Saito
39 8 Jul 1934 Goto Fumio Okada
40 9 Mar 1936 Ushio Shigenosuke Hirota
41 2 Feb 1937 Kawarada Kakichi Hayashi
42 4 Jun 1937 Baba Eiichi Konoe 1
43 14 Dec 1937 Suetsugu Nobumasa Konoe 1
44 5 Jan 1939 Kido Koichi Hiranuma
45 30 Aug 1939 Ohara Naoshi Abe (N)
46 16 Jan 1940 Kodama Hideo Yonai
47 22 Jul 1940 Yasui Eiji Konoe 2
48 21 Dec 1940 Hiranuma Kiichiro Konoe 2
49 18 Jul 1941 Tanabe Harumichi Konoe 3
18 Oct 1941 Tojo Hideki Tojo acting
50 17 Feb 1942 Yuzawa Michio Tojo
51 20 Apr 1943 Ando Kisaburo Tojo
52 22 Jul 1944 Odachi Shigeo Koiso
53 7 Apr 1945 Abe Genki Suzuki (K)
54 17 Aug 1945 Yamazaki Iwao Higashikuni
55 19 Oct 1945 Horikiri Zenjiro Shidehara
56 13 Jan 1946 Mitsuchi Chuzo Shidehara
57 22 May 1946 Omura Seiichi Yoshida 1
58 31 Jan 1947 Uehara Etsujiro Yoshida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
59 1 Jun 1947 Kimura Kozaemon Katayama 15 Feb 1948 abolished

reference