Minister of Foreign Affairs (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Foreign Affairs (外務大臣 Gaimu Daijin)

list of Ministers of Foreign Affairs

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Inoue Kaoru Ito 1
17 Sep 1887 Ito Hirobumi Ito 1 acting
2 1 Feb 1888 Okuma Shigenobu Ito 1
Kuroda
3 24 Dec 1889 Aoki Shuzo Yamagata 1
Matsukata 1
4 29 May 1891 Enomoto Takeaki Matsukata 1
5 8 Aug 1892 Mutsu Munemitsu Ito 2
6 30 May 1896 Saionji Kinmochi Ito 2
Matsukata 2
7 22 Sep 1896 Okuma Shigenobu Matsukata 2
8 6 Nov 1897 Nishi Tokujiro Matsukata 2
Ito 3
9 30 Jun 1898 Okuma Shigenobu Okuma 1
10 8 Nov 1898 Aoki Shuzo Yamagata 2
11 19 Oct 1900 Kato Takaaki Ito 4
2 Jun 1901 Sone Arasuke Katsura 1 acting
12 21 Sep 1901 Komura Jutaro Katsura 1
13 7 Jan 1906 Kato Takaaki Saionji 1
3 Mar 1906 Saionji Kinmochi Saionji 1 acting
14 19 May 1906 Hayashi Tadasu Saionji 1
14 Jul 1908 Terauchi Masatake Katsura 2 acting
15 27 Aug 1908 Komura Jutaro Katsura 2
16 30 Aug 1911 Uchida Yasuya Saionji 2
21 Dec 1912 Katsura Taro Katsura 3 acting
17 29 Jan 1913 Kato Takaaki Katsura 3
18 20 Feb 1913 Makino Nobuaki Yamamoto 1
19 16 Apr 1914 Kato Takaaki Okuma 2
10 Aug 1915 Okuma Shigenobu Okuma 2 acting
20 13 Oct 1915 Ishii Kikujiro Okuma 2
9 Oct 1916 Terauchi Masatake Terauchi acting
21 21 Nov 1916 Motono Ichiro Terauchi
22 23 Apr 1918 Goto Shimpei Terauchi
23 29 Sep 1918 Uchida Yasuya Hara
Takahashi
Kato (To)
2 Sep 1923 Yamamoto Gombei Yamamoto 2 acting
24 19 Sep 1923 Ijuin Hikokichi Yamamoto 2
25 7 Jan 1924 Matsui Keishiro Kiyoura
26 11 Jun 1924 Shidehara Kijuro Kato (Ta)
Wakatsuki 1
27 20 Apr 1927 Tanaka Giichi Tanaka (G)
28 2 Jul 1929 Shidehara Kijuro Hamaguchi
Wakatsuki 2
13 Dec 1931 Inukai Tsuyoshi Inukai acting
29 14 Jan 1932 Yoshizawa Kenkichi Inukai
26 May 1932 Saito Makoto Saito acting
30 6 Jul 1932 Uchida Yasuya Saito
31 14 Sep 1933 Hirota Koki Saito
Okada
Hirota
32 2 Apr 1936 Arita Hachiro Hirota
2 Feb 1937 Hayashi Senjuro Hayashi acting
33 3 Mar 1937 Sato Naotake Hayashi
34 5 Jun 1937 Hirota Koki Konoe 1
35 26 May 1938 Ugaki Kazushige Konoe 1
30 Sep 1938 Konoe Fumimaro Konoe 1 acting
36 29 Oct 1938 Arita Hachiro Konoe 1
Hiranuma
30 Aug 1939 Abe Nobuyuki Abe (N) acting
37 25 Sep 1939 Nomura Kichisaburo Abe (N)
38 16 Jan 1940 Arita Hachiro Yonai
39 22 Jul 1940 Matsuoka Yosuke Konoe 2
40 18 Jul 1941 Toyoda Teijiro Konoe 3
41 18 Oct 1941 Togo Shigenori Tojo
1 Sep 1942 Tojo Hideki Tojo acting
42 17 Sep 1942 Tani Masayuki Tojo
43 20 Apr 1943 Shigemitsu Mamoru Tojo
Koiso
7 Apr 1945 Suzuki Kantaro Suzuki (K) acting
44 9 Apr 1945 Togo Shigenori Suzuki (K)
45 17 Aug 1945 Shigemitsu Mamoru Higashikuni
46 15 Sep 1945 Yoshida Shigeru Higashikuni
Shidehara
Yohida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
47 1 Jun 1947 Ashida Hitoshi Katayama
Ashida
48 15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2
Yoshida 3
49 1 Apr 1952 Okazaki Katsuo Yoshida 3
Yoshida 4
Yoshida 5
50 10 Dec 1954 Shigemitsu Mamoru Hatoyama (I) 1
Hatoyama (I) 2
Hatoyama (I) 3
51 23 Dec 1956 Kishi Nobusuke Ishibashi
Kishi 1
52 10 Jul 1957 Fujiyama Aiichiro Kishi 1
Kishi 2
53 19 Jul 1960 Kosaka Zentaro Ikeda 1
Ikeda 2
54 18 Jul 1962 Ohira Masayoshi Ikeda 2
Ikeda 3
55 18 Jul 1964 Shiina Etsusaburo Ikeda 3
Sato 1
56 3 Dec 1966 Miki Takeo Sato 1
Sato 2
20 Oct 1968 Sato Eisaku Sato 2 acting
57 30 Nov 1968 Aichi Kiichi Sato 2
Sato 3
58 5 Jul 1971 Fukuda Takeo Sato 3
59 7 Jul 1972 Ohira Masayoshi Tanaka (K) 1
Tanaka (K) 2
60 16 Jul 1974 Kimura Toshio Tanaka (K) 2
61 9 Dec 1974 Miyazawa Kiichi Miki
62 15 Sept 1976 Kosaka Zentaro Miki
63 24 Dec 1976 Hatoyama Iichiro Fukuda (T)
64 28 Nov 1977 Sonoda Sunao Fukuda (T)
Ohira 1
65 9 Nov 1979 Okita Saburo Ohira 2
66 17 Jul 1980 Ito Masayoshi Suzuki (Z)
67 18 May 1981 Sonoda Sunao Suzuki (Z)
68 30 Nov 1981 Sakurauchi Yoshio Suzuki (Z)
69 27 Nov 1982 Abe Shintaro Nakasone 1
Nakasone 2
70 22 Jul 1986 Kuranari Tadashi Nakasone 3
71 6 Nov 1987 Uno Sosuke Takeshita
72 3 Jun 1989 Mitsuzuka Hiroshi Uno
73 10 Aug 1989 Nakayama Taro Kaifu 1
Kaifu 2
74 5 Nov 1991 Watanabe Michio Miyazawa
75 7 Apr 1993 Muto Kabun Miyazawa
76 9 Aug 1993 Hata Tsutomu Hosokawa
77 28 Apr 1994 Kakizawa Koji Hata
78 30 Jun 1994 Kono Yohei Murayama
79 11 Jan 1996 Ikeda Yukihiko Hashimoto 1
Hashimoto 2
80 11 Sept 1997 Obuchi Keizo Hashimoto 2
81 30 Jul 1998 Komura Masahiko Obuchi
82 5 Oct 1999 Kono Yohei Obuchi
Mori 1
Mori 2
83 26 Apr 2001 Tanaka Makiko Koizumi 1
30 Jan 2002 Koizumi Junichiro Koizumi 1
84 1 Feb 2002 Kawaguchi Yoriko Koizumi 1
Koizumi 2
85 27 Sept 2004 Machimura Nobutaka Koizumi 2
Koizumi 3
86 31 Oct 2005 Aso Taro Koizumi 3
Abe (S) 1
87 27 Aug 2007 Machimura Nobutaka Abe (S) 1
88 26 Sept 2007 Komura Masahiko Fukuda (Y)
89 24 Sept 2008 Nakasone Hirofumi Aso
90 16 Sept 2009 Okada Katsuya Hatoyama (Y)
Kan
91 17 Sept 2010 Maebara Seiji Kan
7 Mar 2011 Edano Yukio Kan acting
92 9 Mar 2011 Matsumoto Takeaki Kan
93 2 Sept 2011 Gemba Koichiro Noda
94 26 Dec 2012 Kishida Fumio Abe (S) 2
Abe (S) 3
95 3 Aug 2017 Kono Taro Abe (S) 3 incumbent

reference