Minister of Finance (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Finance (大蔵大臣 Okura Daijin, 財務大臣 Zaimu Daijin)

list of Ministers of Finance

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Matsukata Masayoshi Ito 1
Kuroda
Yamagata 1
Matsukata 1
Okura Daijin
2 8 Aug 1892 Watanabe Kunitake Ito 2
3 17 Mar 1895 Matsukata Masayoshi Ito 2
4 27 Aug 1895 Watanabe Kunitake Ito 2
5 18 Sep 1896 Matsukata Masayoshi Matsukata 2
6 12 Jan 1898 Inoue Kaoru Ito 3
7 30 Jun 1898 Matsuda Masahisa Okuma 1
8 8 Nov 1898 Matsukata Masayoshi Yamagata 2
9 19 Oct 1900 Watanabe Kunitake Ito 4
14 May 1901 Saionji Kinmochi Ito 4 acting
10 2 Jun 1901 Sone Arasuke Katsura 1
11 7 Jan 1906 Sakatani Yoshio Saionji 1
12 14 Jan 1908 Matsuda Masahisa Saionji 1
13 14 Jul 1908 Katsura Taro Katsura 2
14 30 Aug 1911 Yamamoto Tatsuo Saionji 2
15 21 Dec 1912 Wakatsuki Reijiro Katsura 3
16 20 Feb 1913 Takahashi Korekiyo Yamamoto 1
17 16 Apr 1914 Wakatsuki Reijiro Okuma 2
18 10 Aug 1915 Taketomi Tokitoshi Okuma 2
9 Oct 1916 Terauchi Masatake Terauchi acting
19 16 Dec 1916 Shoda Kazue Terauchi
20 29 Sep 1918 Takahashi Korekiyo Hara
Takahashi
21 12 Jun 1922 Ichiki Otohiko Kato (To)
22 2 Sep 1923 Inoue Junnosuke Yamamoto 2
23 7 Jan 1924 Shoda Kazue Kiyoura
23 11 Jun 1924 Hamaguchi Osachi Kato (Ta)
Wakatsuki 1
24 3 Jun 1926 Hayami Seiji Wakatsuki 1
25 14 Sep 1926 Kataoka Naoharu Wakatsuki 1
26 20 Apr 1927 Takahashi Korekiyo Tanaka (G)
27 2 Jun 1927 Mitsuchi Chuzo Tanaka (G)
28 2 Jul 1929 Inoue Junnosuke Hamaguchi
Wakatsuki 2
29 13 Dec 1931 Takahashi Korekiyo Inukai
Saito
30 8 Jul 1934 Fujii Sadanobu Okada
31 27 Nov 1934 Takahashi Korekiyo Okada
27 Feb 1936 Machida Chuji Okada acting
32 9 Mar 1936 Baba Eiichi Hirota
33 2 Feb 1937 Yuki Toyotaro Hayashi
34 4 Jun 1937 Kaya Okinobu Konoe 1
35 26 May 1938 Ikeda Shigeaki Konoe 1
36 5 Jan 1939 Ishiwata Sotaro Hiranuma
37 30 Aug 1939 Aoki Kazuo Abe (N)
38 16 Jan 1940 Sakurauchi Yukio Yonai
39 22 Jul 1940 Kawada Isao Konoe 2
40 18 Jul 1941 Ogura Masatsune Konoe 3
41 18 Oct 1941 Kaya Okinobu Tojo
42 19 Feb 1944 Ishiwata Sotaro Tojo
Koiso
43 21 Feb 1945 Tsushima Juichi Koiso
44 7 Apr 1945 Hirose Toyosaku Suzuki (K)
45 17 Aug 1945 Tsushima Juichi Higashikuni
46 19 Oct 1945 Shibusawa Keizo Shidehara
47 22 May 1946 Ishibashi Tanzan Yoshida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
48 1 Jun 1947 Yano Shotaro Katayama
49 25 Jun 1947 Kurusu Takeo Katayama
50 10 Mar 1948 Kitamura Tokutaro Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
51 19 Oct 1948 Izumiyama Sanroku Yoshida 2
14 Dec 1948 Oya Shinzo Yoshida 2 acting
52 16 Feb 1949 Ikeda Hayato Yoshida 3
53 30 Oct 1952 Mukai Tadaharu Yoshida 4
54 21 May 1953 Ogasawara Sankuro Yoshida 5
55 10 Dec 1954 Ichimada Hisato Hatoyama (I) 1
Hatoyama (I) 2
Hatoyama (I) 3
56 23 Dec 1956 Ikeda Hayato Ishibashi
Kishi 1
57 10 Jul 1957 Ichimada Hisato Kishi 1
58 12 Jun 1958 Sato Eisaku Kishi 2
59 19 Jul 1960 Mizuta Mikio Ikeda 1
Ikeda 2
60 18 Jul 1962 Tanaka Kakuei Ikeda 2
Ikeda 3
Sato 1
61 3 Jun 1965 Fukuda Takeo Sato 1
62 3 Dec 1966 Mizuta Mikio Sato 1
Sato 2
63 30 Nov 1968 Fukuda Takeo Sato 2
Sato 3
64 5 Jul 1971 Mizuta Mikio Sato 3
65 7 Jul 1972 Ueki Koshiro Tanaka (K) 1
66 22 Dec 1972 Aichi Kiichi Tanaka (K) 2
23 Nov 1973 Tanaka Kakuei Tanaka (K) 2 acting
67 25 Nov 1973 Fukuda Takeo Tanaka (K) 2
68 16 Jul 1974 Ohira Masayoshi Tanaka (K) 2
Miki
69 24 Dec 1976 Bo Hideo Fukuda (T)
70 28 Nov 1977 Murayama Tatsuo Fukuda (T)
71 7 Dec 1978 Kaneko Ippei Ohira 1
72 9 Nov 1979 Takeshita Noboru Ohira 2
73 17 Jul 1980 Watanabe Michio Suzuki (Z)
74 27 Nov 1982 Takeshita Noboru Nakasone 1
Nakasone 2
75 22 Jul 1986 Miyazawa Kiichi Nakasone 3
Takeshita
9 Dec 1988 Takeshita Noboru Takeshita acting
76 24 Dec 1988 Murayama Tatsuo Takeshita
Uno
77 10 Aug 1989 Hashimoto Ryutaro Kaifu 1
Kaifu 2
14 Oct 1991 Kaifu Toshiki Kaifu 2 acting
78 5 Nov 1991 Hata Tsutomu Miyazawa
79 12 Dec 1992 Hayashi Yoshiro Miyazawa
80 9 Aug 1993 Fujii Hirohisa Hosokawa
Hata
81 30 Jun 1994 Takemura Masayoshi Murayama
82 11 Jan 1996 Kubo Wataru Hashimoto 1
83 7 Nov 1996 Mitsuzuka Hiroshi Hashimoto 2
28 Jan 1998 Hashimoto Ryutaro Hashimoto 2 acting
84 30 Jan 1998 Matsunaga Hikaru Hashimoto 2
85 30 Jul 1998 Miyazawa Kiichi Obuchi
Mori 1
Mori 2
1 6 Jan 2001 Miyazawa Kiichi Mori 2 Zaimu Daijin
2 26 Apr 2001 Shiokawa Masajuro Koizumi 1
3 22 Sept 2003 Tanigaki Sadakazu Koizumi 1
Koizumi 2
Koizumi 3
4 26 Sept 2006 Omi Koji Abe (S) 1
5 27 Aug 2007 Nukaga Fukushiro Abe (S) 1
Fukuda (Y)
6 2 Aug 2008 Ibuki Bunmei Fukuda (Y)
7 24 Sept 2008 Nakagawa Shoichi Aso
8 17 Feb 2009 Yosano Kaoru Aso
9 16 Sept 2009 Fujii Hirohisa Hatoyama (Y)
10 7 Jan 2010 Kan Naoto Hatoyama (Y)
11 8 Jun 2010 Noda Yoshihiko Kan
12 2 Sept 2011 Azumi Jun Noda
13 1 Oct 2012 Jojima Koriki Noda
14 26 Dec 2012 Aso Taro Abe (S) 2
Abe (S) 3
incumbent

reference