Minister of Education (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Education (文部大臣 Mombu Daijin)

list of Ministers of Education

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Mori Arinori Ito 1
Kuroda
12 Feb 1889 vacant
16 Feb 1889 Oyama Iwao Kuroda acting
2 22 Mar 1889 Enomoto Takeaki Kuroda
Yamagata 1
3 17 May 1890 Yoshikawa Akimasa Yamagata 1
Matsukata 1
4 1 Jun 1891 Oki Takatoo Matsukata 1
5 8 Aug 1892 Kono Togama Ito 2
6 7 Mar 1893 Inoue Kowashi Ito 2
29 Aug 1894 Yoshikawa Akimasa Ito 2 acting
7 3 Oct 1894 Saionji Kinmochi Ito 2
Matsukata 2
8 26 Sep 1896 Hachisuka Mochiaki Matsukata 2
9 6 Nov 1897 Hamao Arata Matsukata 2
10 12 Jan 1898 Saionji Kinmochi Ito 3
11 30 Apr 1898 Toyama Masakazu Ito 3
12 30 Jun 1898 Ozaki Yukio Okuma 1
13 27 Oct 1898 Inukai Tsuyoshi Okuma 1
14 8 Nov 1898 Kabayama Sukenori Yamagata 2
15 19 Oct 1900 Matsuda Masahisa Ito 4
16 2 Jun 1901 Kikuchi Dairoku Katsura 1
17 Jul 1903 Kodama Gentaro Katsura 1 acting
17 22 Sep 1903 Kubota Yuzuru Katsura 1
14 Dec 1905 Katsura Taro Katsura 1 acting
7 Jan 1906 Saionji Kinmochi Saionji 1 acting
18 27 Mar 1906 Makino Nobuaki Saionj 1
19 14 Jul 1908 Komatsubara Eitaro Katsura 2
20 30 Aug 1911 Haseba Sumitaka Saionji 2
21 21 Dec 1912 Shibata Kamon Katsura 3
22 20 Feb 1913 Okuda Yoshito Yamamoto 1
23 6 Mar 1914 Ooka Ikuzo Yamamoto 1
24 16 Apr 1914 Itsuki Kitokuro Okuma 2
25 10 Aug 1915 Takada Sanae Okuma 2
26 9 Oct 1916 Okada Ryohei Terauchi
27 29 Sep 1918 Nakahashi Tokugoro Hara
Takahashi
28 12 Jun 1922 Kamata Eikichi Kato (To)
2 Sep 1923 Inukai Tsuyoshi Yamamoto 2
29 6 Sep 1923 Okano Keijiro Yamamoto 2
30 7 Jan 1924 Egi Kazuyuki Kiyoura
31 11 Jun 1924 Okada Ryohei Kato (Ta)
Wakatsuki 1
32 20 Apr 1927 Mitsuchi Chuzo Tanaka (G)
33 2 Jun 1927 Mizuno Rentaro Tanaka (G)
34 25 May 1928 Shoda Kazue Tanaka (G)
35 2 Jul 1929 Kobashi Ichita Hamaguchi
36 29 Nov 1929 Tanaka Ryuzo Hamaguchi
Wakatsuki 2
37 13 Dec 1931 Hatoyama Ichiro Inukai
Saito
3 Mar 1934 Saito Makoto Saito acting
38 8 Jul 1934 Matsuda Genji Okada
39 2 Feb 1936 Kawasaki Takukichi Okada
9 Mar 1936 Ushio Shigenosuke Hirota acting
40 25 Mar 1936 Hirao Hachisaburo Hirota
41 2 Feb 1937 Hayashi Senjuro Hayashi
42 4 Jun 1937 Yasui Eiji Konoe 1
43 22 Oct 1937 Kido Koichi Konoe 1
44 26 May 1938 Araki Sadao Konoe 1
Hiranuma
45 30 Aug 1939 Kawarada Kakichi Abe (N)
46 16 Jan 1940 Matsuura Shizujiro Yonai
47 22 Jul 1940 Hashida Kunihiko Konoe 2
Konoe 3
Tojo
20 Apr 1943 Tojo Hideki Tojo acting
48 23 Apr 1943 Okabe Nagakage Tojo
49 22 Jul 1944 Ninomiya Harushige Koiso
50 10 Feb 1945 Kodama Hideo Koiso
51 7 Apr 1945 Ota Kozo Suzuki (K)
17 Aug 1945 Matsumura Kenzo Higashikuni acting
52 18 Aug 1945 Maeda Tamon Higashikuni
Shidehara
53 13 Jan 1946 Abe Yoshishige Shidehara
54 22 May 1946 Tanaka Kotaro Yoshida 1
55 31 Jan 1947 Takahashi Seiichiro Yoshida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
56 1 Jun 1947 Morito Tatsuo Katayama
Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
57 19 Oct 1948 Shimojo Yasumaro Yoshida 2
58 16 Feb 1949 Takase Sotaro Yoshida 3
59 6 May 1950 Amano Teiyu Yoshida 3
60 12 Aug 1952 Okano Kiyohide Yoshida 3
Yoshida 4
61 21 May 1953 Odachi Shigeo Yoshida 5
10 Dec 1954
117 5 Dec 2000 Machimura Nobutaka Mori 2 6 Jan 2001 reformed

reference