Minister of Cultivation (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Cultivation (拓務大臣 Takumu Daijin)

list of Ministers of Cultivation

no date of
appointment
name administration note
1 10 Jun 1929 Tanaka Giichi Tanaka (G)
2 2 Jul 1929 Matsuda Genji Hamaguchi
3 14 Apr 1931 Hara Shujiro Wakatsuki 2
10 Sep 1931 Wakatsuki Reijiro Wakatsuki 2 acting
4 13 Dec 1931 Hata Toyosuke Inukai
5 26 May 1932 Nagai Ryutaro Saito
8 Jul 1934 Okada Keisuke Okada acting
6 25 Oct 1934 Kodama Hideo Okada
7 9 Mar 1936 Nagata Hidejiro Hirota
8 2 Feb 1937 Yuki Toyotaro Hayashi
9 4 Jun 1937 Otani Sonyu Konoe 1
10 25 Jun 1938 Ugaki Kazushige Konoe 1
30 Sep 1938 Konoe Fumimaro Konoe 1 acting
11 29 Oct 1938 Hatta Yoshiaki Konoe 1
Hiranuma
12 7 Apr 1939 Koiso Kuniaki Hiranuma
13 30 Aug 1939 Kanemitsu Tsuneo Abe (N)
14 16 Jan 1940 Koiso Kuniaki Yonai
15 22 Jul 1940 Matsuoka Yosuke Konoe 2
16 28 Sep 1940 Akita Kiyoshi Konoe 2
17 18 Jul 1941 Toyoda Teijiro Konoe 3
18 18 Oct 1941 Togo Shigenori Tojo
19 2 Dec 1941 Ino Hiroya Tojo 1 Nov 1942 reorgaqnized

reference