Minister of Communications (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Communications (逓信大臣 Teishin Daijin)

list of Ministers of Communications

first term

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Enomoto Takeaki Ito 1
Kuroda
2 22 Mar 1889 Goto Shojiro Kuroda
Yamagata 1
Matsukata 1
3 8 Aug 1892 Kuroda Kiyotaka Ito 2
4 17 Mar 1895 Watanabe Kunitake Ito 2
5 9 Oct 1895 Shirane Senichi Ito 2
Matsukata 2
6 26 Sep 1896 Nomura Yasushi Matsukata 2
7 12 Jan 1898 Suematsu Kencho Ito 3
8 30 Jun 1898 Hayashi Yuzo Okuma 1
9 8 Nov 1898 Yoshikawa Akimasa Yamagata 2
10 19 Oct 1900 Hoshi Toru Ito 4
11 22 Dec 1900 Hara Takashi Ito 4
12 2 Jun 1901 Yoshikawa Akimasa Katsura 1
17 Jul 1903 Sone Arasuke Katsura 1 acting
13 22 Sep 1903 Oura Kanetake Katsura 1
14 7 Jan 1906 Yamagata Isaburo Saionji 1
14 Jan 1908 Hara Takashi Saionji 1
15 25 Mar 1908 Hotta Masayasu Saionji 1
16 14 Jul 1908 Goto Shimpei Katsura 2
17 30 Aug 1911 Hayashi Tadasu Saionji 2
18 21 Dec 1912 Goto Shimpei Katsura 3
19 20 Feb 1913 Motoda Hajime Yamamoto 1
20 16 Apr 1914 Taketomi Tokitoshi Okuma 2
21 10 Aug 1915 Minoura Katsundo Okuma 2
22 9 Oct 1916 Den Kenjiro Terauchi
23 29 Sep 1918 Noda Utaro Hara
Takahashi
24 12 Jun 1922 Maeda Toshisada Kato (To)
25 2 Sep 1923 Inukai Tsuyoshi Yamamoto 2
26 7 Jan 1924 Fujimura Yoshiro Kiyoura
27 11 Jun 1924 Inukai Tsuyoshi Kato (Ta)
28 30 May 1925 Adachi Kenzo Kato (Ta)
Wakatsuki 1
29 20 Apr 1927 Mochizuki Keisuke Tanaka (G)
30 23 May 1928 Kuhara Fusanosuke Tanaka (G)
31 2 Jul 1929 Koizumi Matajiro Hamaguchi
Wakatsuki 2
32 13 Dec 1931 Mitsuchi Chuzo Inukai
33 26 May 1932 Minami Hiroshi Saito
34 8 Jul 1934 Tokonami Takejiro Okada
9 Sep 1935 Okada Keisuke Okada acting
35 12 Sep 1935 Mochizuki Keisuke Okada
36 9 Mar 1936 Tanomogi Keikichi Hirota
2 Feb 1937 Yamazaki Tatsunosuke Hayashi acting
37 10 Feb 1937 Kodama Hideo Hayashi
38 4 Jun 1937 Nagai Ryutaro Konoe 1
39 5 Jan 1939 Shiono Suehiko Hiranuma
40 7 Apr 1939 Tanabe Harumichi Hiranuma
41 30 Aug 1939 Nagai Ryutaro Abe (N)
42 16 Jan 1940 Katsu Masanori Yonai
43 22 Jul 1940 Murata Shozo Konoe 2
Konoe 3
44 18 Oct 1941 Terashima Ken Tojo
45 8 Oct 1943 Hatta Yoshiaki Tojo 1 Nov 1943 reorganized

second term

no date of
appointment
name administration note
1 1 Jul 1946 Hitotsumatsu Sadayoshi Yoshida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
2 1 Jun 1947 Miki Takeo Katayama
3 10 Mar 1948 Tomiyoshi Eiji Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
4 19 Oct 1948 Furuhata Tokuya Yoshida 2
5 16 Feb 1949 Ozawa Saeki Yoshida 3 1 Jun 1949 reorganized

reference