Minister of Agriculture and Forestry (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Agriculture and Forestry (農林大臣 Norin Daijin)

list of Ministers of Agriculture and Forestry

first term

no date of
appointment
name administration note
1 1 Apr 1925 Takahashi Korekiyo Kato (Ta)
2 17 Apr 1925 Okazaki Kunisuke Kato (Ta)
3 2 Aug 1925 Hayami Seiji Kato (Ta)
Wakatsuki 1
4 3 Jun 1926 Machida Chuji Wakatsuki 1
5 20 Apr 1927 Yamamoto Teijiro Tanaka (G)
6 2 Jul 1929 Machida Chuji Hamaguchi
Wakatsuki 2
7 13 Dec 1931 Yamamoto Teijiro Inukai
8 26 May 1932 Goto Fumio Saito
9 8 Jul 1934 Yamazaki Tatsunosuke Okada
10 9 Mar 1936 Shimada Toshio Hirota
11 2 Feb 1937 Yamazaki Tatsunosuke Hayashi
12 4 Jun 1937 Arima Yoriyasu Konoe 1
13 5 Jan 1939 Sakurauchi Yukio Hiranuma
14 30 Aug 1939 Godo Takuo Abe (N)
15 16 Oct 1939 Sakai Tadamasa Abe (N)
16 16 Jan 1940 Shimada Toshio Yonai
22 Jul 1940 Konoe Fumimaro Konoe 2 acting
17 24 Jul 1940 Ishiguro Tadaatsu Konoe 2
18 11 Jun 1941 Ino Hiroya Konoe 2
Konoe 3
Tojo
19 20 Apr 1943 Yamazaki Tatsunosuke Tojo 1 Nov 1943 reorganized

second term

no date of
appointment
name administration note
1 26 Aug 1945 Sengoku Kotaro Higashikuni
2 19 Oct 1945 Matsumura Kenzo Shidehara
3 13 Jan 1946 Soejima Sempachi Shidehara
4 22 May 1946 Wada Hiroo Yoshida 1
31 Jan 1947 Yoshida Shigeru Yoshida 1 acting
5 15 Feb 1947 Kimura Kozaemon Yoshda 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
6 1 Jun 1947 Hirano Rikizo Katayama
4 Nov 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
7 13 Dec 1947 Hatano Kanae Katayama
8 10 Mar 1948 Nagae Kazuo Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
9 19 Oct 1948 Suto Hideo Yoshida 2
10 16 Feb 1949 Mori Kotaro Yoshida 3
11 28 Jun 1950 Hirokawa Kozen Yoshida 3
12 4 Jul 1951 Nemoto Ryutaro Yoshida 3
13 26 Dec 1951 Hirokawa Kozen Yoshida 3
14 30 Oct 1952 Ogasawara Sankuro Yoshida 4
15 5 Dec 1952 Hirokawa Kozen Yoshida 4
16 3 Mar 1953 Tago Kazutami Yoshida 4
17 21 May 1953 Uchida Nobunari Yoshida 5
18 22 Jun 1953 Hori Shigeru Yoshida 5
10 Dec 1954

reference