Matsuura Eijiro

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Vice Admiral Matsuura Eijiro 松浦永次郎 (5 Mar 1889 - 8 Nov 1976) was a Japanese naval officer. 38th class of Naval Academy (11th place out of 149 graduates).

History

date rank title job
5 Mar 1889 born
18 Jul 1910 Midshipman Crew, Asama
11 Mar 1911 Crew, Tone
1 Dec 1911 Sublieutenant Crew, Ikoma
1 Dec 1912 Student, Basic course, Naval Torpedo School
24 May 1913 Student, Basic course, Naval Gunnery School
1 Dec 1913 Lieutenant JG Crew, Tsugaru
27 Aug 1914 Crew, Uji
30 Jun 1915 Crew, Sakaki
1 Dec 1916 Lieutenant Student, B-course, Naval College
1 May 1917 Student, Specific course, Naval College
1 Dec 1917 Crew, Isokaze
5 Mar 1918 Chief Navigator, Seito
1 Dec 1918 Staff, Second Fleet
1 Dec 1919 Staff / Adjutant, Second Fleet
1 Dec 1920 Adjutant / Staff, Yokosuka Naval District
20 Nov 1922 Chief Navigator / Division commander, Kiso
1 Dec 1922 Lt Commander
11 Jun 1923 Chief Navigator / Division commander, Izumo
15 Jun 1925 Instructor / Secretary, Naval Academy
15 Aug 1920 Chief Navigator / Division commander, Mutsu
1 Dec 1927 Commander
10 Dec 1928 Commanding officer, Uji
5 Feb 1930 Executive officer, Izumo
2 Nov 1931 Member, Sasebo Naval District
1 Dec 1931 Captain
8 Mar 1932 Auxiliary Commanding officer, Tsurumi
15 Nov 1932 Commanding officer, Tsushima
15 Nov 1933 Commanding officer, Natori
15 Nov 1934 Commanding officer, Kasuga
1 Dec 1936 Commanding officer, Kongo
1 Dec 1937 Rear Admiral Chief, Sasebo Naval Shipping Center
15 Nov 1938 Chief, 6th Division, Naval Shipping Command
15 Oct 1941 Vice Admiral Director, Sasebo Naval Yard
1 May 1943 Director, Sasebo Naval Yard / Director, Kawatana Naval Yard
1 Nov 1943 Attendant, Naval General Staff
15 Dec 1943 Wait for appointment
20 Dec 1943 reserved
8 Nov 1976 died (87)


military assignment
Preceded by
Hara Kiyoshi
Director, Sasebo Naval Yard
15 Oct 1941 - 1 Nov 1943
Succeeded by
Soma Rokuro
New creation
Director, Kawatana Naval Yard
1 May 1943 - 1 Nov 1943
Succeeded by
Asakuma Toshihide


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney

38th class of Naval Academy
Vice AdmiralFujita Ruitaro, Fukuda Ryozo, Goga Keijiro, Goto Aritomo, Hara Kiyoshi, Inagaki Ayao, Inoue Yasuo, Kawase Shiro, Kobayashi Masami, Kobayashi Tetsuri, Kubo Kyuji, Kurita Takeo, Kusakawa Kiyoshi, Makita Kakusaburo, Matsunaga Jiro, Matsuura Eijiro, Mikawa Gunichi, Okamura Masao, Oku Nobukazu, Ono Ichiro, Soejima Daisuke, Suga Hikojiro, Sugiyama Rokuzo, Takeda Moriji, Totsuka Michitaro
Rear AdmiralAihara Aritaka, Beppu Akitomo, Chiba Keizo, Harada Kame, Itagaki Koichi, Iwagoe Kanki, Kaneko Toyokichi, Kataoka Tashiro, Miura Tomozaburo, Mizusaki Shojiro, Mouri Ryo, Naotsuka Hachiro, Ochi Kohei, Sakai Mokichi, Sasaki Kiyoyasu, Sato Tadakazu, Shibata Zenjiro, Takatsuka Seigo, Tomonari Saichiro, Unoike Rokuzo, Wakisaka Norihei, Yamamoto Jumpei