Matsudaira Yasuteru

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Matsudaira Yasuteru 松平康映 (元和元年 - 延宝2年12月30日)

在任

親族

尊属