Liang (Earlier Liang)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Liang 涼, aka Earlier Liang 前涼.

Monarchs

list

temple name posthumous name/
given name
personal name start of reign end of reign era name note
Gaozu 高祖 Ming Wang 明王 Zhang Shi 張寔 314 320
Taizu 太宗 Cheng Wang 成王 Zhang Mao 張茂 320 324
Shizu 世祖 Wen Wang 文王 Zhang Jun 張駿 324 346
Shizong 世宗 Huan Wang 桓王 Zhang Chonghua 張重華 346 353
Ai Wang 哀王 Zhang Yaoling 張曜靈 353 353
Wei Wang 威王 Zhang Zuo 張祚 354 355 354-355 Heping 和平
Chong Wang 冲王 Zhang Xuanjing 張玄靚 355 363
Zhang Tianxi 張天錫 363 376

family tree

張溫
+- Taizu 太祖 Wu Gong 武公 Zhang Gui 張軌 (x314)
  +- 1. Ming Wang 明王 Zhang Shi 張寔 (314-320)
  | +- 3. Wen Wang 文王 Zhang Jun 張駿 (324-346)
  |   +- 6. Wei Wang 威王 Zhang Zuo 張祚 (354-355)
  |   +- 4. Huan Wang 桓王 Zhang Chonghua 張重華 (346-353)
  |   | +- 5. Ai Wang 哀王 Zhang Yaoling 張曜靈 (353)
  |   | +- 7. Chong Wang 冲王 Zhang Xuanjing 張玄靚 (355-363)
  |   +- 8. Zhang Tianxi 張天錫 (363-376)
  +- 2. Cheng Wang 成王 Zhang Mao 張茂 (320-324)

reference