Ko no Moroyo

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ko no Moroyo 高師世 (? - 正平6年/観応2年2月26日)

在任

親族

尊属


Ashikaga Shogunate
Preceded by
Ko no Moronao
Secretary
1349
Succeeded by
Ko no Moronao