Kazanin Sadamasa

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Lord Kazanin Sadamasa 花山院定雅 (建保6年12月2日 - 永仁2年2月30日)

親族

存続

卑属