Kazanin Michisada

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Kazanin Michisada 花山院通定 (生年不詳 - 応永7年4月14日)

親族

尊属

卑属