Kazanin Masanaga

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Kazanin Masanaga 花山院政長 (宝徳3年(1451年) - 大永5年3月18日(1525年4月10日))は、日本の公卿。

親族

尊属

卑属