Kawase Shiro

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Vice Admiral Kawase Shiro 河瀬四郎 (7 Jul 1889 - 20 Jul 1946) was a Japanese Naval officer. 38th class of Naval Academy (22nd place out of 149 graduates).

History

date rank title job
18 Jul 1910 Midshipman
1 Dec 1911 Sublieutenant
1 Dec 1913 Lieutenant JG
1 Dec 1916 Lieutenant
1 Dec 1922 Lt Commander
1 Dec 1927 Commander
1 Dec 1931 Captain
1 Dec 1937 Rear Admiral
15 Oct 1941 Vice Admiral
20 Mar 1945 Reserve

履歴


military assignment
Preceded by
Sugiyama Rokuzo
CinC, 3rd China Expeditionary Fleet
26 Dec 1941 - 10 Apr 1942
dissolved
Preceded by
Okuma Masakichi
CinC, Ominato Guard District
15 Sept 1942 - 1 Apr 1943
Succeeded by
Inoue Yasuo
Preceded by
Hosogaya Boshiro
CinC, Fifth Fleet
31 Mar 1943 - 15 Feb 1944
Succeeded by
Shima Kiyohide
Preceded by
Mikawa Gunichi
CinC, 2nd Southern Expeditionary Fleet
18 Jun 1944 - 29 Jan 1945
Succeeded by
Shibata Yaichiro
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


38th class of Naval Academy
Vice AdmiralFujita Ruitaro, Fukuda Ryozo, Goga Keijiro, Goto Aritomo, Hara Kiyoshi, Inagaki Ayao, Inoue Yasuo, Kawase Shiro, Kobayashi Masami, Kobayashi Tetsuri, Kubo Kyuji, Kurita Takeo, Kusakawa Kiyoshi, Makita Kakusaburo, Matsunaga Jiro, Matsuura Eijiro, Mikawa Gunichi, Okamura Masao, Oku Nobukazu, Ono Ichiro, Soejima Daisuke, Suga Hikojiro, Sugiyama Rokuzo, Takeda Moriji, Totsuka Michitaro
Rear AdmiralAihara Aritaka, Beppu Akitomo, Chiba Keizo, Harada Kame, Itagaki Koichi, Iwagoe Kanki, Kaneko Toyokichi, Kataoka Tashiro, Miura Tomozaburo, Mizusaki Shojiro, Mouri Ryo, Naotsuka Hachiro, Ochi Kohei, Sakai Mokichi, Sasaki Kiyoyasu, Sato Tadakazu, Shibata Zenjiro, Takatsuka Seigo, Tomonari Saichiro, Unoike Rokuzo, Wakisaka Norihei, Yamamoto Jumpei