Ichijo Sanefumi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Lieutenant, Paymaster Ichijo Sanefumi 一条実文 (August 1917 - ) was a Japanese naval officer.

relations

ancestors

spouse

 • 夫人・好子(松平頼庸女)大正11(1922)年3月生/昭和51(1976)年4月没

卑属

 • 実昭(さねあき)昭和20(1945)年8月生
 • 松平頼実(まつだいら・よりみつ、松平頼庸養子)昭和22(1947)年1月生

paternal ancestors from Top ancestor

 1. Nakatomi no Katabuko
 2. Nakatomi no Mikeko
 3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
 4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
 5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
 6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)
 7. Lord Fujiwara no Uchimaro (756 - 812)
 8. Lord Fujiwara no Fuyutsugu (775 - 826)
 9. Lord Fujiwara no Nagayoshi (802 - 856)
 10. Lord Fujiwara no Mototsune (836 - 891)
 11. Lord Fujiwara no Tadahira (880 - 949)
 12. Lord Fujiwara no Morosuke (908 - 960)
 13. Lord Fujiwara no Kaneie (929 - 990)
 14. Lord Fujiwara no Michinaga (966 - 1027)
 15. Lord Fujiwara no Yorimichi (992 - 1074)
 16. Lord Fujiwara no Morozane (1042 - 1101)
 17. Lord Fujiwara no Ietada (1062 - 1136)
 18. Lord Kazanin Tadamune (1087 - 1133)
 19. Lord Nakayama Tadachika (1131 - 1195)
 20. Lord Nakayama Kanemune (1163 - 1242)
 21. Lord Nakayama Tadasada (1188 - 1256)
 22. Lord Nakayama Motomasa (bef.1254 - aft.1258)
 23. Lord Nakayama Iechika (bef.1263 - aft.1317)
 24. Lord Nakayama Sadamune (1317 - 1371)
 25. Lord Nakayama Chikamasa (1353 - 1402)
 26. Lord Nakayama Mitsuchika (1371 - 1421)
 27. Lord Nakayama Sadachika (1401 - 1459)
 28. Lord Nakayama Chikamichi (1426 - 1462)
 29. Lord Nakayama Nobuchika (1458- 1517)
 30. Lord Nakayama Yasuchika (1485 - 1538)
 31. Lord Nakayama Takachika (1512 - 1578)
 32. Lord Oimikado Tsuneyori (1555 - 1617)
 33. Lord Oimikado Tsunetaka (1613 - 1682)
 34. Lord Oimikatdo Tsunemitsu (1638 - 1704)
 35. Naito Yoshitatsu
 36. Lord Oimikado Tsuneoto (1682 - 1714)
 37. Lord Oimikado Tsunehide (1711 - 1752)
 38. Lord Oimikado Ietaka (1747 - 1799)
 39. Lord Oimikado Tsunehisa (1781 - 1859)
 40. Lord Oimikado Iekoto (1818 - 1885)
 41. Oimikado Morosaki (1853 - 1926)
 42. Duke Ichijo Sanetaka (1880 - 1959)
 43. Ichijo Sanefumi (1917 - )
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Paymaster servicemen for Imperial Japanese Navy
Cradle era Vice Admiral (Paymaster)Aihara Masukatsu, Fukunaga Kichinosuke
Rear Admiral (Paymaster)Arima Sumiyuki, Doi Junnosuke, Hachisu Toru, Hasegawa Sadao, Honshuku Takumei, Kamiyama Masayoshi
1885Vice Admiral (Paymaster)Nakadai Junkichi, Shisa Masaru
Rear Admiral (Paymaster)Mano Hideo, Nara Masashi, Toriyama Yoriji, Yano Jotaro
1886Vice Admiral (Paymaster)Akiyama Tokichi, Harada Hiroshi, Murakami Keijiro, Sakura Kotaro
Rear Admiral (Paymaster)Iwamura Kaneyoshi, Kato Hachitaro, Toki Yutaka, Utsunomiya Kanae
1887Rear Admiral (Paymaster)Fujita Tsunetaka
1888Rear Admiral (Paymaster)Sagara Kiyoshi
1889Vice Admiral (Paymaster)Shimizu Usuke
1890Vice Admiral (Paymaster)Sano Yuji
Rear Admiral (Paymaster)Sano Renzaburo, Yamazaki Hikonoshin
1891Vice Admiral (Paymaster)Yamazaki Hinata
Rear Admiral (Paymaster)Shimazaki Rempei
1893Paymaster GeneralKawaguchi Takesada
1895Vice Admiral (Paymaster)Fukamizu Sadakichi
Rear Admiral (Paymaster)Aihara Bunshiro, Akiba Kotaro
1896Vice Admiral (Paymaster)Hisano Takumi
1897Rear Admiral (Paymaster)Saito Yoshitaro, Tokunaga Akira, Toyoshima Seitaro, Uto Heizo
1898Rear Admiral (Paymaster)Nakano Shigeharu, Yoshimura Hiroshi
1899Vice Admiral (Paymaster)Maki Mitsuyoshi, Nagayasu Shinjiro
1900Vice Admiral (Paymaster)Kashiwagi Masafumi
Rear Admiral (Paymaster)Hattori Masayuki, Hayashi Yoshiro, Iida Kyutaro, Tanamachi Isokichi
1901Rear Admiral (Paymaster)Ishikura Shunkan
1902Vice Admiral (Paymaster)Kato Ryoichi
1903Rear Admiral (Paymaster)Hattori Kunimitsu
1904Vice Admiral (Paymaster)Gyobu Hitoshi
Rear Admiral (Paymaster)Kokubu Ryokichi, Ota Ichiro
1905Vice Admiral (Paymaster)Iritani Kiyonaga, Tannawa Toshio
Rear Admiral (Paymaster)Yokomi Hoichi
1906Rear Admiral (Paymaster)Masuda Jiro, Serizawa Masato
1907Vice Admiral (Paymaster)Murakami Haruichi
Rear Admiral (Paymaster)Nagamiya Niozo
1908Vice Admiral (Paymaster)Ikebe Yasuo
Rear Admiral (Paymaster)Osada Masayoshi, Yoshimura Umekichi
1909Vice Admiral (Paymaster)Takei Daisuke
Rear Admiral (Paymaster)Kumao Sakae, Miwa Hiroshi
Captain (Paymaster)Suzuki Hiroshi
1910Vice Admiral (Paymaster)Hirai Hiroshi, Sasaki Juzo, Takahashi Shiro
Rear Admiral (Paymaster)Kawada Kosaburo, Motomatsu Naoto
1911Vice Admiral (Paymaster)Araki Hikosuke, Otsuka Takeo, Suzuki Toru
Rear Admiral (Paymaster)Ikeda Heisaku, Kuwakubo Toshitsugu, Nanri Masaharu
1912Vice Admiral (Paymaster)Honda Masuzo, Kanaya Takaichi, Motegi Tomoji
Rear Admiral (Paymaster)Takamatsu Chozo
1913Vice Admiral (Paymaster)Hisatake Kaizo
Rear Admiral (Paymaster)Ishiguro Toshiyoshi, Kano Kinzaburo
1th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Kataoka Kakutaro, Konno Ikuya, Yamamoto Ushinosuke
Rear Admiral (Paymaster)Arakawa Shin, Kuwabara Ken, Sano Yoshisue, Yoshimura Takeo
2th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Morishima Taneo, Shirakami Kimitaro, Yokoo Iwao, Yonehana Tokutaro
Rear Admiral (Paymaster)Korekawa Junosuke, Suzuki Tsuneji, Watanabe Sasuke
3th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Nakamura Teisuke, Nishino Sadaichi, Tamemoto Hiroatsu, Yamamoto Kameji
Rear Admiral (Paymaster)Hayakawa Teikichi, Inui Toshitaka, Kato Nobuo, Kawamura Ko, Kuratomi Tomogoro, Yamaguchi Hajime, Yoshikawa Sunao
4th class, NPA Vice Admiral (Paymaster)Omatsuzawa Bumpei
Rear Admiral (Paymaster)Adachi Matahiko, Aiura Jiro, Iwasaki Mitsu, Kidera Kanji, Kuwabara Hideo, Miyakawa Goro, Oka Yasuzo
5th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Inaoka Arata, Iwanari Yoshimitsu, Kitamura Motoharu, Kitazaki Kitaru, Nagano Masatoshi, Shimazu Izuo, Suzuki Hisashi, Torii Shinichi
6th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Araki Shinichi, Igawa Kazuo, Kiyofuji Katsuji, Maida Chikaji, Miyamoto Masamitsu, Nambu Chuzo, Shimazu Soji, Tomatsu Nobuzo, Tsutsumi Kyoji
7th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Nakagaki Sengoro, Tokita Gonzo
8th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Furukawa Kaneyoshi
Captain (Paymaster)Hatsumi Eigoro, Taira Tokiji, Yamaoki Hoichi
9th class, NPA Captain (Paymaster)Matsunoya Takesaburo, Oku Sanji
10th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Matsuoka Kaichi
Captain (Paymaster)Osuga Sadaki
11th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Usui Shozo, Yamamoto Tohei
13th class, NPA Rear Admiral (Paymaster)Yukifuji Nobuo