House of Ashikaga

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

House of Ashikaga 足利家 Ashikaga ke is hereditary house of Japan. Branch of Minamoto clan, belongs to descendant of Emperor Seiwa.

titles

family tree

early years and relational branches

Minamoto no Yoshiie 源義家
+- Minamoto no Yoshichika 源義親
| +- Minamoto no Tameyoshi 源爲義
|   +- Minamoto no Yoshitomo 源義朝
|   | +- Minamoto no Yoritomo 源賴朝
+- Minamoto no Yoshikuni 源義國
  +- Nitta Yoshishige 新田義重
  +- Ashikaga Yoshiyasu 足利義康
   +- Nikki Yoshikiyo 仁木義清
   | +- Hirosawa Yoshizane 広沢義実
   |   +- Nikki Sanekuni 仁木実国
   |   +- Hosokawa Yoshisue 細川義季
   +- Ashikaga Yoshikane 足利義兼
     +- Hatakeyama Yoshizumi 畠山義純
     | +- Hatakeyama Yasukuni 畠山泰国
     | +- Iwamatsu Tokikane 岩松時兼
     +- Ashikaga Yoshiuji 足利義氏
     | +- Ashikaga Yasuuji 足利泰氏
     | | +- Shiba Ieuji 斯波家氏
     | | +- Shibukawa Yoshiaki 渋川義顕
     | | +- Ashikaga Yoriuji 足利賴氏
     | | | +- Ashikaga Ietoki 足利家時
     | | |   +- Ashikaga Sadauji 足利貞氏
     | | |    +- Ashikaga Takauji 足利尊氏
     | | +- Ishido Yorishige 石塔頼茂
     | | +- Isshiki Koshin 一色公深
     | +- Kira Nagauji 吉良長氏
     |   +- Kira Mitsuuji 吉良満氏
     |   +- Imagawa Kuniuji 今川国氏
     +- Momonoi Yoshitane 桃井義胤

main stream

Ashikaga Sadauji 足利貞氏
+- 1. Ashikaga Takauji 足利尊氏 (Shogun)
| +- 2. Ashikaga Yoshiakira 足利義詮 (Shogun)
| | +- 3. Ashikaga Yoshimitsu 足利義満 (Shogun)
| | | +- 4. Ashikaga Yoshimochi 足利義持 (Shogun)
| | | | +- 5. Ashikaga Yoshikazu 足利義量 (Shogun)
| | | +- Ashikaga Yoshitsugu 足利義嗣
| | | +- 6. Ashikaga Yoshinori 足利義教 (Shogun)
| | |   +- 7. Ashikaga Yoshikatsu 足利義勝 (Shogun)
| | |   +- Ashikaga Masatomo 足利政知 (Governor of Kanto)
| | |   | +- Ashikaga Chachamaru 足利茶々丸 (Governor of Kanto)
| | |   | +- 11. Ashikaga Yoshizumi 足利義澄 (Shogun)
| | |   |   +- Ashikaga Yoshitsuna 足利義維
| | |   |   | +- 14. Ashikaga Yoshihide 足利義栄 (Shogun)
| | |   |   +- 12. Ashikaga Yoshiharu 足利義晴 (Shogun)
| | |   |    +- 13. Ashikaga Yoshiteru 足利義輝 (Shogun)
| | |   |    +- 15. Ashikaga Yoshiaki 足利義昭 (Shogun)
| | |   +- 8. Ashikaga Yoshimasa 足利義政 (Shogun)
| | |   | +- 9. Ashikaga Yoshihisa 足利義尚 (Shogun)
| | |   +- Ashikaga Yoshimi 足利義視
| | |    +- 10. Ashikaga Yoshitane 足利義稙 (Shogun)
| | +- Ashikaga Mitsuakira 足利満詮
| +- Ashikaga Motouji 足利基氏 (Governor of Kanto)
|   +- Ashikaga Ujimitsu 足利氏満 (Governor of Kanto)
|    +- Ashikaga Mitsukane 足利満兼 (Governor of Kanto)
|    | +- Ashikaga Mochiuji 足利持氏 (Governor of Kanto)
|    | | +- Ashikaga Yoshihisa 足利義久
|    | | +- Ashikaga Haruomaru 足利春王丸
|    | | +- Ashikaga Yasuomaru 足利安王丸
|    | | +- Ashikaga Shigeuji 足利成氏 (Governor of Kanto)
|    | |   +- Ashikaga Masauji 足利政氏 (Governor of Kanto)
|    | |    +- Ashikaga Takamoto 足利高基 (Governor of Kanto)
|    | |    | +- Ashikaga Haruuji 足利晴氏 (Governor of Kanto)
|    | |    | | + Ashikaga Yoshiuji 足利義氏 (Governor of Kanto)
|    | |    | +- Uesugi Norihiro 上杉憲寛
|    | |    |   +- Miyahara Yoshikatsu 宮原義勝
|    | |    |    +- Miyahara Yoshihisa 宮原義久
|    | |    |      +- Miyahara Harukatsu 宮原晴克
|    | |    |       +- Miyahara Yoshitoki 宮原義辰
|    | |    |         +- Kitsuregawa Ujiharu 喜連川氏春 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |    |          +- Kitsuregawa Shigeuji 喜連川茂氏 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |    |            +- Kitsuregawa Ujitsura 喜連川氏連 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |    |             += Kitsuregawa Yasuuji 喜連川恵氏 (Master of Kitsuregawa Domain, natural son of Kato Yasumichi)
|    | |    |               +- Kitsuregawa Chikauji 喜連川彭氏 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |    |                +- Kitsuregawa Hirouji 喜連川煕氏 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |    +- Ashikaga Yoshiaki 足利義明 (Lord of Oyumi)
|    | |      +- Ashikaga Yoshizumi 足利義純
|    | |      +- Ashikaga Yorizumi 足利頼純
|    | |       +- Ashikaga Kunitomo 足利国朝
|    | |       +- Kitsuregawa Yoriuji 喜連川頼氏 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |         +- Kitsuregawa Yoshichika 喜連川義親
|    | |          +- Kitsuregawa Takanobu 喜連川尊信 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | |            +- Kitsuregawa Akiuji 喜連川昭氏 (Master of Kitsuregawa Domain)
|    | +- Ashikaga Mochinaka 足利持仲
|    +- Ashikaga Mitsutada 足利満直
|    +- Ashikaga Mitsutaka 足利満隆
|    +- Ashikaga Mitsusada 足利満貞
+- Ashikaga Tadayoshi 足利直義
  += Ashikaga Tadafuyu 足利直冬 (natural son of Ashikaga Takauji)