Hosokawa Noriharu

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Hosokawa Noriharu 細川教春 (生没年不詳)

親族

尊属

卑属

Paternal ancestors from Top ancestor

 1. Amaterasu (female)
 2. Amenooshiho
 3. Ninigi
 4. Fukiaezu
 5. Emperor Jinmu, Emperor of Japan
 6. Emperor Suizei, Emperor of Japan
 7. Emperor Annei, Emperor of Japan
 8. Emperor Itoku, Emperor of Japan
 9. Emperor Kosho, Emperor of Japan
 10. Emperor Koan, Emperor of Japan
 11. Emperor Korei, Emperor of Japan
 12. Emperor Kogen, Emperor of Japan
 13. Emperor Kaika, Emperor of Japan
 14. Emperor Sujin, Emperor of Japan
 15. Emperor Suinin, Emperor of Japan
 16. Emperor Keiko, Emperor of Japan
 17. Takeru
 18. Emperor Chuai, Emperor of Japan
 19. Emperor Ojin, Emperor of Japan
 20. Wakannuke
 21. Oodo
 22. Uhi
 23. Hikonushi
 24. Emperor Keitai, Emperor of Japan (450 - 7 Feb 531)
 25. Emperor Kimmei, Emperor of Japan (509 - 15 Apr 571)
 26. Emperor Bidatsu, Emperor of Japan (538 - 15 Aug 585)
 27. Prince Hikohito
 28. Emperor Jomei, Emperor of Japan (593 - 9 Oct 641)
 29. Emperor Tenji, Emperor of Japan (626 - 3 Dec 671)
 30. Prince Shiki of Japan (c.668 - 11 Aug 716)
 31. Emperor Konin, Emperor of Japan (13 Oct 709 - 23 Dec 781)
 32. Emperor Kanmu, Emperor of Japan (737 - 17 Mar 806)
 33. Emperor Saga, Emperor of Japan (7 Sept 786 - 15 Jul 842)
 34. Emperor Ninmyo, Emperor of Japan (810 - 21 Mar 850)
 35. Emperor Montoku, Emperor of Japan (827 - 857)
 36. Emperor Seiwa, Emperor of Japan (850 - 880)
 37. Prince Sadazumi (circa.873 - 916)
 38. Minamoto no Tsunemoto (? - circa.961)
 39. Minamoto no Mitsunaka (circa.912 - 997)
 40. Minamoto no Yorinobu (968 - 1048)
 41. Minamoto no Yoriyoshi (988 - 1075)
 42. Minamoto no Yoshiie (1039 - 1106)
 43. Minamoto no Yoshikuni (1091 - 1155)
 44. Ashikaga Yoshiyasu (1127 - 1157)
 45. Ashikaga Yoshikiyo (? - 1183)
 46. Ashikaga Yoshizane
 47. Hosokawa Yoshisue
 48. Hosokawa Yoshitoshi
 49. Hosokawa Toshiuji
 50. Hosokawa Kimiyori
 51. Hosokawa Yoriharu (circa.1304 - 1352)
 52. Hosokawa Yorimoto (1343 - 1397)
 53. Hosokawa Mitsukuni
 54. Hosokawa Mochiharu (1400 - 1466)
 55. Hosokawa Noriharu