Hojo Yoshitoki

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Hojo Yoshitoki 北条義時 (長寛元年 - 元仁元年6月13日)

在任

親族

尊属

卑属


Kamakura Shogunate
Preceded by
Hojo Tokimasa
Chancellors
1205 - 1224
Succeeded by
Hojo Yasutoki