Hitomi Saburo

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Rear Admiral Hitomi Saburo 人見三良 (19 Dec 1878 - 1 Dec 1938) was a Japanese naval officer. 26th class of Naval Academy (28th place out of 59 graduates).

Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


26th class of Naval Academy
AdmiralKobayashi Seizo, Nomura Kichisaburo
Vice AdmiralKiyokawa Junichi, Nagasawa Naotaro
Rear AdmiralFukuda Ichiro, Hidaka Kinji, Hiraiwa Motoo, Hitomi Saburo, Kabayama Bekinari, Koyama Takeshi, Kurose Seiichi, Nango Jiro, Otawara Toru, Sosa Taneji, Suganuma Shujiro, Takahashi Setsuo, Takemitsu Hajime, Ueda Kichiji, Uemura Nobuo, Usagawa Tomoyoshi, Yamaguchi Denichi, Yamamoto Shinjiro, Yoshitake Sadasuke, Yutani Kenzo